Къде е силата

Затова ние можем да характеризираме хипнотизма ка­то състояние на съзнателен покой гари извънсъзнателната дейност. Причината за факта, чс хнппотизмът е полезен за лечебни целп, ние откриваме в индивидуалната сила на из-вънсъзнателното състояние. Тук сс намират движещите си­ли. Божественият закон на природата се състои в това, че тя се стреми да премахне болестите и отклоненията сама и без съзнателно въздействие. Но често се случва неправилна мисъл, възникнала при бодърстващ човек, да изпълни из­вънсъзнателната област с такива убеждения и пороци, че тя става безсилна в борбата с това зло и трябва да се при­бегне към чужда помощ. Такава външна помощ е хипно-тизмът, т. е. привнесеното отвън възбуждане на полусъзна-нието. Внушенията се превръщат в тази помощ, за да се възстанови божественият закон на вечното и целебно про­буждане. Това е закон във висша степен разумен и благо-детелен.