Кредит. Същност на кредита

Главният признак на кредита е разкъсване във времето. Всички кредитни сделки са възникнали и включват размяна във времето, между извършването на действието от кредитора (предаване на стоката на длъжника) и времето на равностойното задължение на длъжника за погасяване на задължението.

Кредитът може да се определи и като икономическо отношение, което възниква при предаване на стойности между субекти за временно ползване при условие за връщане.

Отлагането на плащането в бъдеще е основна характеристика на кредита. Друга характеристика е рискът, който също произтича от елемента “време”. Рискът е за продавача или заемодателя.

Погледнато по-широко, кредитът е вид бизнес – финансиране и фаза на маркетинга, тъй като неговата функция е да улеснява  движението на стоки по каналите на търговията, както и тяхното крайно потребление.