Кредитоспособност на банковите клиенти

Под кредитоспособност се подразбира готовността и способността на банковия клиент да издължи получения заем, според условията в кредитния договор.

Обект на анализ са отличителните характеристики:

–         характер – разкрива желанието на клиента да погаси искания кредит

–         капацитет – показва  възможностите да изпълнява коректно задълженията си по кредитния договор;

–         капитал – определя способността на заемоискателя да поема рискове;

–         конюктура – вършната среда, която влияе на заемоискателя;

–         обезпечение – активи, които могат да се залагат от заемоискателя като алтернативен източник за погасяване на кредита;

съществена характеристика на кредитоспособността на клиента е неговата репутация.