Кредитна дейност

Кредитна дейност – има възможност да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира. Ако се извършва кредитиране извън този кръг, би означавало холдингът да излезе от допустимия предмет на дейност и да се превърне в банка. Недопустимо е размерът на предоставените суми да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинга. Oт друга страна размерът на депозитите на дъщерните дружества в холдинга не може да бъде 3 пъти по-голям от размера на капитала /чл. 280/.
Какво е значението дали имаме холдинг или не ? – търговските дружества в холдинга са отделни юридически лица, следователно всяко от тях е отделен данъчен субект. Всяко от тях плаща данък върху печалбата, изчислява дивидент за холдинговото дружество, където отново се облага. Имаме двукратно облагане на един и същи доход.Смисълът на холдинговата уредба е данъчно задълженият субект да е само един, холдингът. Доходът се изчислява от всички дъщерни дружества. С отделен закон у нас трябва да се уреди облагането на холдинга с данъци, но той още не е приет.