Кости на черепа

Според PNA се описват в две групи: кости на черепа(ossa cranii) и кости на лицето (ossa faciei). Костите на черепа са 10, 5 от които единични и 5 – двойни.

I. Кости на черепа

  1. Тилна кост – os occipitale                                  е
  2. Слепоочна кост –  os temporale д
  3. Теменна кост – os parietale д
  4. Клиновидна кост -. os sphenoidale е
  5. Решетъчна кост – os ethmoidale е
  6. Челна кост – os frontale е
  7. Носова кост –  os nasale д
  8. Слъзна кост – os lacrimale д
  9. Долна носова мида – oncha nosales inferior д

10.  Ралник – vomer е

ІІ. Кости на лицето

5 от които 3 двойни и 2 единични

1. Горна челюст – mandibula д

2. Небцова кост-  os palatinum д

3. Скулова кост – os zygomaticum д

4. Долна челюст – maxilla е

5. Подезична кост – os hyoideum е

За разлика от други примати, лицевият към мозъковия  дял се отнася 1:1. Това е резултат от редукцията на дъвкателния апарат и силното развитие на главния мозък.

При разглеждането на черепа като цяло, на него се описват черепен покрив (calvaria), предна повърхност (норма), странична повърхност, вътрешна черепна основа (basis cranii interna), външна черепна основа (basis cranii externa). Черепния покрив се ограничава от черепната основа, от линия, която минава през външната тилна изпъкналост,  горната тилна линия, основа на сисовидния израстък, горния край на външния скулев израстък на челната кост, както и над очния ръб на същата кост.  По предната повърхност на черепа се описва двойна очница – орбита, в която се разполага очната ябълка и носовата кухина (cavitas nasi). По страничната повърхност се намират слепоочната ямка (os temporalis), скуловата дъга (arcus zygomaticus) и постслепоочната яма (fossa infratemporalis). По външната черепна основа се разполагат канали, отворени цепнатини, през които влизат или излизат черепни нерви и кръвоносни съдове. По нея се наблюдава костното небце и конделите на тилната кост (palatum osseum). По вътрешната черепна основа се оформят 3 ями, разположени на различна височина – предна, средна и задна, върху които залягат структури на главния мозък.