Корпоративно подоходно облагане. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Този закон урежда облагането на печалбата и доходите на местните и чуждестранни юридически лица, включително организациите на бюджетна издръжка, както и на местните и чуждестранните дружества, които не са юридически лица  /неперсонифицирани   дружества/.
Печалбите се облагат с данък върху печалбите за републиканския бюджет и с данък върху печалбите за общините наричани съответно “Данък върху печалбата” и “ Данък за общините”.
Застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации се облагат с данък върху застрахователните, презастрахователните и всички “други” премии.
Местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества се облагат за печалбата им от всички източници в страната и чужбина с данък върху печалбата и данък за общините.
Данъчни субекти по реда на този закон са местните и чуждестранните неперсонифицирани дружества. Данъчните субекти са носители на данъчното задължение. Данъчните субекти са задължени да регистрират  и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство.