Концепции за обхвата на финансовия пазар

Първата концепция защитава тезата, че капиталовия пазар се състои от паричен и финансов пазар. Паричният пазар е пазар на краткосрочни капитали, а финансовия пазар е пазар на дългосрочни капитали.
Според представителите на втората концепция единният финансов пазар се дели на паричен и капиталов пазар. Финансовият пазар е по-широко понятие и включва:
– паричният пазар на, който се извършва покупко-продажба на дългови финансови инструменти със срок на годност до1 година.
– капиталовият пазар на, който се оперира с финансови инструменти със срок на годност 1 над 1 година.
Финансовият пазар се разделя на: краткосрочен финансов пазар или паричен пазар и дългосрочен финансов пазар. Основните субекти на паричния пазар са банките, а на капиталовия пазар са инвестиционните посредници.
Под пазар на ценни книжа ще разбираме пазара на акции, облигации, техни производни, както и дериватите. В неговият обхват влизат всички инструменти на капиталовия пазар – инвестиционните ценни книжа както и част от инструментите на паричния пазар – държавни ценни книжа. Пазарът на ценните книжа обхваща част паричния и целия капиталов пазар. Основните обекти на търговия са: държавните ценни книжа, акциите, фирмените облигации и дериватите. Субекти на пазара са: държавата, фирмите, корпорациите, банките, финансовите посредници и населението.