Контрольор

Контрольор – допустимо е в дружествения договор да бъде предвидено избирането на контрольор. Изборът се осъществява от общото събрание. Собственикът на капитала на ЕООД назначава контрольора. Задълженията му са да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание, съответно пред едноличния собственик на капитала. Контрольорът може да иска от съда да назначи друг ликвидатор вместо управителя. Недопустимо е да бъдат контрольори: а/ управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството; б/ съпрузите, роднините по права или по съребрена линия до трета степен по посочените лица; в/ лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност /чл. 144/. Контрольорът отговаря имуществено за вредите, които е причинил на дружеството. Не са органи на ООД проверителят, които общото събрание избира преди изтичането на календарната година. Изборът се прави измежду дипломираните експерт счетоводители. С тях дружеството сключва не трудов, а договор за изработка. Задължението на проверителите е да извършат проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Те отговорят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.