Конститутивно действие

КД е правна последица на конститутивното решение, с което се уважава констнтутивен иск. КД е гражданскоправна последица на решението (за разлика от СПН и ИС, които са публичноправни последици).
КД се изразява в промяна на МатПО на страните по делото. Чрез нея съдебното решение става Юф на гражданското (търговско, семейно, трудово) право, който поражда, променя или погасява ГПО.
Адресати на КД са само страните по делото.
Конститутивните решения подлежат на зачитане от третите лица.
Предмет на КР си ПО между страните по делото, които възникват, изменят се или се погасяват чрез КД, докато предмет па СПН е потеститнвното право. Чрез това право СПН обуславя и обосновава КД. Ако потестатнвното право бъде отречено със СПН, КД не може да настъпи.