Конкуренция между търговските банки и банков риск

Тя се осъществява в областта на:

Влоговата политика; кредитната дейност; предоставените услуги; управлението на разходите; печалбите и дивидентите; маркетинга и рекламата; иновациите в банковото дело; кадрите (банковите специалисти); мрежата от обслужващи клонове, филиали, офиси.

Банковата дейност винаги е свързана с определен риск.

  1. Общ риск – произтича от цялостното икономическо, социално и политическо състояние на страната и икономическите субекти.
  2. Специфичен банков риск – произтича от конкретни банкови операции. Той може да се разграничи на:

–         риск по активните операции – кредитен риск; лихвен риск; риск по инвестициите в ЦК; валутен риск; общ ликвиден риск

–         риск по пасивните операции – произтича от затрудненията при набиране на необходимите ресурси за осъществяване на активните банкови операции.