Конкуренти

Какво съдържа разделът?

Нека предприемачът да не живее с убеждението, че проучва своите конкуренти само поради създаването на бизнес плана. Това е само едно от приложението на получените конкретни данни. Той трябва да знае, че познаването на главните конкуренти, както и потенциалните производители на даден продукт е едно от най-важните условия за крайния успех в бизнеса.

Чрез неговото създаване предприемачът придобива информация за сво­ите силни и слаби страни и по този начин може да изработи конкретната стратегия за продажбите, за сервиза, за рекламата на новия продукт.

Каква е структурата на раздела?

Един от възможните начини за структуриране на раздела е следният:

–  характеристика на основните конкуренти;

–  характеристика на потенциалните конкуренти;

–  сравнителна характеристика спрямо собствените ресурси, организация, структура, производство, продажби, реклама, дистрибуция и други показатели;

–  извеждане на силните и слабите страни на конкурентите;

–  очаквана реакция на конкурентите.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Предвид специфичното съдържание на раздела, основната форма която предприемачът ще използва тук , е сравнителната характеристика.

Обем?

Обемът на раздела е в пряка зависимост от броя на конкурентите в съответния отрасъл, броя на потенциалните конкуренти, както и от броя на сравняваните характеристики, но не трябва да надвишава 2 (две) стандартни страници А4.

Стил и изразни средства?

Използването на специфични изразни средства – таблици, предполага свеждането до минимум на литературни термини и възможност за подчерта­ване на преимуществата на един или друг показател при сравнението. При­ето е използването на различни и подходящи цветове за подчертаване на преимуществата, слабите страни и равенството в оценката на конкурентна­та ситуация.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

В раздела за конкурентите трябва да бъде показано ясно и категорично:

–  в каква степен предприемачът познава своите конкуренти (в какво се състои тяхната сила или слабост);

–  каква е неговата оценка за потенциалните конкуренти (в какъв интервал от време те могат да бъдат реални конкуренти, при какви условия те могат да бъдат такива);

–  кои са силните и слабите страни на новия предприемач (как ще бъдат те използвани и съответно защитени);

–  каква ще бъде реакцията на конкурентите.

Типични грешки, допускани в изложението

Една от най-типичните грешки при създаването на този раздел е проуч­ване и описание само на една част от реално съществуващите в отрасъла конкуренти. В повечето случаи новите предприемачи проучват само най-близо разположените (в собственото населено място) конкуренти.

Втората грешка се състои в недооценката на голяма част от предприема­чите за готовността на редица държавни и частни производители в кратък срок да проектират и произведат новия продукт и да излязат с него на същия пазар. При условие, че имат много по-голям опит, почти неограничени про­изводствени мощности и често стоят с месеци без поръчки, в много случаи те успяват да изместят новия предприемач от пазара, въпреки че не са били първи на него.

Какви документи се създават?

При разработването на този раздел е полезно създаването на три доку­мента:

Първият не е насочен конкретно към създаването на бизнес, но е от изключителна полезност за новия предприемач. Той е предназначен за създаване на картотеката на конкурентите и представлява помощен работен лист относно профила на конкурента;

Вторият работен лист се отнася до сравнителния анализ както между отделните конкуренти, така и между предприемача и конкурентите.

Третият документ се създава, за да набере необходимата информация относно потенциалните конкуренти в дадения отрасъл (виж Работен лист №6, №7, №8).

Работен лист № 6 – Профил на конкурента

Примерна структура

Основни конкуренти;

Оценка на конкурентоспособността:

производствени мощности;

организация на производството;

използвана технология;

обем на продажбите;

качество на продукта;

месторазположение на предприятието;

транспорти разходи;

структура на капитала;

система за управление;

система на продажби;

система на снабдяване и други.

Оценка на тенденциите в развитието на конкурентите:

Силни страни на конкурента;

Слаби страни на конкурента;

Очаквана реакция на конкурента.

Работен лист № 7 – Сравнителна характеристика

Примерна структура

Сравними параметри на продукта:

цена;

качество; реклама;

сервиз;

дизайн;

търговски отстъпки;

търговски добавки;

дълготрайност;

социален престиж и други.

Оценка на конкурентоспособността на продукта:

Оценка на силните и слабите страни на продукта.