Комуникации в системата за управление

Комуникациите представляват предаване, приемане или размяна на различни съобщения от хората. Те са твърде необходими в сферата на управление на БЗР, тъй като подпомагат общуването във всички аспекти на безопасността и здравето, както вътре във фирмата, така и с други компетентни и заинтересовани страни извън нея. За да бъдат ефективни комуникациите фирмата трябва да организира:
Идентифицирането и получаването на актуална за нейната дейност информация от външни източници, което включва:
нови нормативни актове по БЗР, допълнения или изменения в тях;
информация, необходима за идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, в т.ч. и рисковете от аварии и опазване на околната среда, посредством информация за новостите в науката и практиката на БЗР – научни разработки, нови техники, технологии и т.н., както и добра практика чрез метода на бенчмаркинга;
информация за новостите и развитието на практиката за управление на БЗР.
Осигуряване на условия за комуникиране на информацията, отнасяща се до БЗР, до всички хора от фирмата, които се нуждаят от нея. Това изисква:
да се определят потребностите от информация;
да се осигури удовлетворяване на тези потребности;
да се създаде такава организация, че потокът от информация във фирмата да протича както “отгоре-надолу”, така и “отдолу-нагоре” и по хоризонтала;
да не се допуска подценяване на проблемите на БЗР при редовните оперативки и съвещания;
редовно да се докладват опасностите и грешките както в организацията на дейностите, така и на средствата за осигуряване на БЗР;
да се извличат поуки от трудовите злополуки и проишествия (опасни събития, недовели до злополуки), за да се избегне тяхното повтаряне.
Осигуряване на обратна връзка и получаване на предложения, касаещи БЗР от работниците и служителите.
Осигуряване на своевременно предаване на необходимата информация на заинтересованите и компетентни страни извън фирмата.