Компютърни системи за търговия с ценни книжа

Независимо дали изпълняваха поръчки на клиенти или търгуваха за собствена сметка, до средата на Щ- те години страните по сделките с ценни книжа се изправяха един срещу друг на „пода“ на борсата, за да ги сключват. Това всъщност е едната система за борсова търговия. Тя изисква реално лично присъствие на участниците, до­пуснати до борсата. Самата фондова борса се нарича още присъствена борса.

Днес  успоредно  с   присъствените  борси   в   развитите  страни   функционират   и компютърни системи за търговия. При тях не се изисква визуалнен контакт между купувача и продавача. Сделките се сключват чрез пряка компютърна връзка. А Участници в системата са обикновено членовете на присъствената борса, към която се създава електронната система за търговия, брокерски (маклерски) фирми и банки. А Работното време на  компютърната система за търговия е по-продължително в сравнение   с   това    на    присъствената   борса.    Например,    на    франкфуртската (присъствена) фондова борса сделки се сключват от 10.30 до 13.30 часа, а работният ден   на   Интегрираната   система   за   борсова   търговия   и   информация       към Франкфуртската фондова борса започва в 8.30 и завършва в 17.00. АКомпютърните системи за търговия предлагат информация от маркет-мейкърите за текущите курсове „купува“  и„продава“.  А Котировките,  които се  представят в електронната система, са » задължителни и » анонимни. АЧрез компютърните системи за търговия могат да се сключват сделки по всяко време в рамките на работния ден без да е необходим контакт по телефона. В края на деня се съставя протокол за сключените сделки и едва тогава инициаторът за дадена сделка узнава кой е бил неговият контрагент (ако сделката бъде сключена). АМинималният обем на сделките е регламентиран с броя на ценните книжа, който може да включи една оферта. АВърху екраните на дилърите от електронните системи  за търговия  преминават огромни инвестиции в ценни книжа, което увеличава ефективността на пазара. Въпреки че с въвеждането на компютърната търговия с ценни книжа намеренията не са били да се измести класическата фондова борса, в някои страни вече се утвърждава подобна тенденция. Така например, скоро след като Международната фондова борса в Лондон започва да използва новата Система за автоматизирани борсови котировки става ясно, че търговията на пода на борсата е излишна.