Комитет по условията на труд/Групи по условия на труд

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР и важен елемент на СУБЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители .
Активното участие на работниците в управлението на БЗР чрез комитетите по условия на труд може да бъде изключително полезно. Процесът на разработване и реализация на фирмената политика, в т.ч. и за БЗР, е основен инструмент при определяне визията за бъдещето на фирмата. Чуждият опит е показал, че този процес протича най-добре, когато е подкрепен със значимото участие на работниците. Чрез КУТ и ГУТ, работниците и техните представители биха могли да:
подскажат идеи при изпълнението на оперативните задачи и при извършването на ремонтните работи, които да подпомагат отстраняването на потенциалните опасности и обстоятелства;
подпомагат експертите при оценка на рисковете за БЗР по работните места, за оценка на “това, което реално се случва”;
бъдат комуникативните линии  между ръководството на всички нива и работниците, за споделяне и убедено участие в изпълнението на задачите за достигане целите на политиката за БЗР на фирмата;
спомагат за избягване на евентуална съпротива срещу въвеждането на СУБЗР и да разяснят и убедят работниците в ползата от нейното функциониране.
КУТ и ГУТ могат да способстват за създаване на атмосфера за перфектно изпълнение на производствените процеси от ръководители и работници, не само защото разбират ангажиментите на висшето ръководство, изразено в декларацията за политиката по БЗР, но и споделят същите намерения, вяра и убеденост в ползата за тяхната и на колегите им безопасност. КУТ и ГУТ, като независими от тясно синдикалните интереси на различните професионални организации в дадена фирма, са и благоприятна среда за съгласуване усилията на синдикалните организации към непрекъснато подобряване на здравето и безопасността. КУТ и ГУТ дават възможност на работодателя да реализира по най-целесъобразен начин задълженията си по чл. 19, 22, 23,  и 26 от ЗЗБУТ. За да се постигнат резултати в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и международно приетата практика, дейността на КУТ трябва да се осъществява на основата на приети от фирмата правила, съобразно нейната специфика, които се оформят в документ – “Статут на КУТ във фирмата”, който примерно съдържа:
І. Общи положения:
КУТ към фирмата се създава на основата на чл. 27-32 от ЗЗБУТ;
Статутът на КУТ във фирмата урежда: организацията на работа, задачите, правата и отговорностите на неговите членове;
Дейността на КУТ обхваща всички аспекти на осигуряването на БЗР във фирмата;
В работата на КУТ могат да бъдат привлечени и опитни външни експерти и представители на контролните органи.
ІІ. Организация на КУТ:
Съставът на КУТ във фирмата е максимум 10 души, от които:
Председател на КУТ е работодателят или негов представител;
Заместник-председател е представител на работниците и служителите;
Секретар на КУТ е желателно да бъде ръководителят на  звеното по БЗР, като представител на работодателя;
Членовете от страна на работодателя се определят с негова заповед и могат да бъдат ръководители и други специалисти, носещи отговорност в областта на БЗР;
Членовете от страна на работещите  се номинират от синдикалните организации.
Представителите на работещите в КУТ се избират съгл.чл.6 от КТ с мандат  4 г.
В състава на КУТ, чрез квотите на работодателя или работниците, се осигурява и представител/и от звена на фирмата, разположени извън нейното седалище.
КУТ работи съгласно своя статут и организира дейността си съобразно  следните основни правила:
КУТ към фирмата тясно си сътрудничи и координира дейността си с комитетите или групите към поделенията на фирмата, ако има такива;
Събира се на заседание най-малко един път на тримесечие (чл.29, т.1 от ЗЗБУТ)
КУТ може да бъде свикан по всяко време по инициатива на председателя, неговия заместник или от член на комитета, след съгласуване с председателя.
КУТ към фирмата работи на основата на годишен план, който се актуализира.
Дневният ред за работа на комитета се подготвя от секретаря и се утвърждава от председателя или неговия заместник.
Участие на външни специалисти, нечленове на комитета, се допуска след съгласуване с председателя или неговия заместник.
За всяко заседание на КУТ се води протокол от секретаря, който съдържа: резюме на разискванията; решения и становища на комитета; приложени писмени становища и материали по обсъжданите въпроси; протоколите се подписват от всички участници, като подписите с “особено мнение” се обясняват със зъбележка към протокола; протоколите се съхраняват при секретаря на КУТ, а един екземпляр се предава в деловодството на фирмата;
Решенията на КУТ се привеждат в изпълнение само със заповед на работодателя.
ІІІ. Функции и задачи на КУТ:
При разработването на политиката по здраве и безопасност КУТ участва в дейностите, свързани с формиране на политиката по БЗР на предприятието и обсъжда декларацията на ръководството за фирмената му политика по БЗР;
Обсъжда и предлага за утвърждаване от работодателя на основните документи на СУБЗР в предприятието;
Обсъжда и предлага за утвърждаване от работодателя на система от показатели за измерване и оценка на състоянието на условията на труд, оценка на професионалните рискове и ефективното функциониране на СУБЗР;
Обсъжда и дава становище по проектите на програми и планове, свързани с осигуряване на БЗР;
Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места и предлага решения за опазване на здравето на работниците и служителите;
Обсъжда докладите на специализираните служби по трудова медицина (СТМ);
Периодично обсъжда изпълнението и плановете по БЗР, както и задачите, свързани с решаването на текущо възникнали проблеми;
Обсъжда всяко тримесечие състоянието на дейността и дава предложения за нейното подобряване по отношение на: условията на труд; трудовия травматизъм; оценките за рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания; защитата от пожар и аварии; здравното състояние на персонала; ефективното функциониране на СУБЗР;
Изисква от работодателя да предприема необходимите мерки и прави предложение за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето;
Извършва проверки по спазване изискванията на ЗБУТ и участва в проверките, извършвани от контролните органи. Обръща се към контролните органи, ако прецени, че взетите мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;
Обсъжда и формулира становища по: ведомствените нормативни документи по БЗР; нормативните документи по организацията и управлението на фирмата, които имат косвено влияние върху БЗР; параметрите на колективното договаряне, които се отнасят до условията на труд и компенсаторните механизми по КТ; предложения на звена или отделни лица от персонала, касаещи БЗР; информации, указания, заповеди и др. материали, предоставени от заинтересовани и компетентни органи в областта на БЗР;
Предлага, обсъжда и взема решения за стимулиране и санкциониране на персонала за работата му по БЗР: обсъжда и предлага на ръководството  за утвърждаване на методика/наредба за стимулиране и санкциониране; стимулира и санкционира лица от ръководството и изпълнителния персонал;
Обсъжда програми за обучение,  квалификация и информация на персонала по въпросите  на безопасността и здравето при работа.
ІV. Права и отговорности :
Членовете на КУТ се ползват от правата по чл. 30 от ЗЗБУТ, а именно:
Да бъдат задължително обучавани по програма, ред и изисквания, определени от Наредба № 4 (ДВ, бр. 133/1998г. на МТСП и МЗ, изм. и доп. бр. 85/2000 г.);
На достъп до наличната информация относно: условията на труд; трудовия травматизъм, здравния статус на персонала и обобщените (неперсонални) данни за професионалните заболявания; пожарната и аварийна безопасност; резултатите от проверки на контролните органи;
Да изискват от работодателя да предприеме необходимите мерки за БЗР;
Да правят предложения за мерки за отстраняване или намаляване на професионалните рискове, както и за повишаване на ефективността на СУБЗР;
Да участват в проверките, извършвани от контролните органи;
Да се обръщат към държавните контролни органи, ако преценят, че взетите от ръководството мерки не са достатъчни да гарантират БЗР;
Работодателят осигурява необходимите условия и средства на представителите на работещите за изпълнението на техните функции и обучение, които се провеждат в рамките на работното време, без това да се отразява на заплатата;
Представителите на персонала – членове на КУТ, не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за дейността им по осигуряване на БЗР.
Отговорности на членовете на КУТ към фирмата:
Членовете на КУТ са длъжни предварително да се запознаят с материалите по въпросите, които ще се обсъждат и да подготвят своето становище в съответствие с действащата нормативна уредба;
Председателят на КУТ обобщава различните мнения и носи отговорност за правилността на взетите решения;
Работодателят не носи пряка административна или наказателна отговорност в случай на неизпълнение на решение на КУТ във фирмата. Изпълнението е въпрос на негова преценка, тъй като съгл. чл. 14, ал. 1 и 2 на ЗЗБУТ той има задължението и отговорността да осигури ЗБУТ;
Членовете на КУТ трябва да демонстрират и да лобират своя ангажимент към осигуряването на политиката по БЗР и културата по безопасност;
Право да говори или да коментира от името на КУТ има председателят на комитета или неговият заместник;
Решение на комитета, записано в утвърден протокол от негово заседание, може да бъде променено само с ново решение.
При фирми с голям брой на персонала и структурно обособени поделения (дъщерни фирми, клонове, поделения и др.), могат да се изграждат КУТ към тези звена, независимо от изградения КУТ към фирмата. Статутът и съставът на тези комитети, тяхните функции и задачи са аналогични на комитета във фирмата, но пригодени към спецификата на съответното поделение. Връзките между КУТ във фирмата и КУТ в поделенията са на взаимодействие и подпомагане при : изпълнение на общи за фирмата функции и задачи;  подпомагане от страна на КУТ на фирмата за решаване на задачи, които не са по възможностите на КУТ към поделенията; чрез КУТ към поделенията могат много задълбочено да се разглеждат проблеми и правят съответни предложения по въпроси от общ за фирмата характер, които са адресирани до КУТ във фирмата.
Групи по условията на труд (ГУТ) – по смисъла на ЗЗБУТ, когато няма изграден КУТ, функциите на КУТ се изпълняват от ГУТ. Организират се в предприятия с числен състав под 50 човека. Съставът им е председател – работодателят и един работник. Когато има изграден КУТ към фирмата, групите работят координирано с него и получават методическо ръководство от негова страна, аналогично на взаимовръзките между КУТ към фирмата и комитетите в поделенията.