Комисионен договор.Действия

Действия – при комисионния договор възникват три отношения, които съставляват и неговите три фази: а/ отношение между доверителя и комисионера – фаза на възникването; б/ отношение между комисионера и третото лице – изпълнителната сделка; в/ отношение между комисионера с доверителя. Наличността му се обуславя от задължението на комисионера да прехвърли на доверителя резултатите от изпълнителната сделка. Това отношение на доверителя съставлява отчетната сделка. С основание търговско правната литература се отбелязва, че ако не съществуваше споменатото задължение за прехвърляне на доверителя права, сключването от комисионера на сделка с трето лице щеше да бъде не комисионен, а някакъв друг договор. Основното правило за действието на комисионния договор е, че правата и задълженията по сделката, сключена с третото лице в изпълнение на поръчка, възникват за комисионера. Между доверителя и третото лице не се пораждат права и задължения. Правата, придобити от комисионера или предоставени му от доверителя, се смятат спрямо кредиторите на комисионера за права на доверителя. Без значение е обстоятелството, че те още не са му прехвърлени /чл. 349, ал. 2/. Правата са придобити за сметка на доверителя. Законът не признава за комисионера правомощие да преценява, дали да упражни или не споменатите права. Правно защитният интерес е не негов, а на доверителя. Допустимо е доверителят да упражни правата и да бъде принуден да изпълни задълженията към третото лице, само след като те му бъдат прехвърлени от комисионера /чл. 349, ал. 3 и 4/.