Командитно дружество

Характеристика – дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма при солидарна и неограничена отговорност на един или повече от съдружниците за задълженията на дружеството и при отговорност на останалите съдружници, ограничена до размера на уговорената вноска /чл. 99, ал. 1/. От това законово определение могат да се направят сделките изводи: а/ един от петте вида търговски дружества; б/ ЮЛ; в/ има две категории съдружници. Съдружниците от едната категория носят солидарна и неограничена отговорност за задълженията на дружеството. Те се наричат комплементарни.Съдружниците от другата категория отговорят ограничено за тези задължения, а именно: до размера на уговорената вноска – командисти; г/ персонално търговско дружество.
Учредяване –  протича в общите за всички договорни търговски дружества две последователни фази: а/ съставяне на учредителен договор; б/ вписване в търговския регистър при окръжния съд. Договорът за учредяване на КД е формален договор. Законът изисква писмената му форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците /чл. 100/. Изискването е за действителността, а не за доказването му. Определено е минималното съдържание на учредителния договор: а/ фирмата на дружеството; б/ седалището и адресът; в/ предметът на дейност; г/ имената, съответно фирмите, адресите на съдружниците и размерът на тяхната отговорност; д/ видът и размерът на вноските на съдружниците; е/ начинът за разпределяне на печалбите и на загубите между съдружниците; ж/ начинът на управление и на представителство на дружеството /чл. 102/. Освен това минимално съдържание съдружниците могат да включват в учредителния договор всякакви други уговорки, които счетат за необходими. Изисква се фирмата на дружеството да съдържа обозначението КД и името на поне един от неограничено отговорните съдружници. Недопустимо е във фирмата да бъде вписано името на ограничено отговорен съдружник. Но ако въпреки забраната това е сторено, законът създава необоримо предположение. Той се смята за неограничено отговорен по отношение на кредиторите на дружеството. Задължението да поискат вписване на КД в търговския регистър лежи върху неограничено отговорните съдружници. Те подписват заявлението до окръжния съд по седалището на дружеството Към заявлението се прилагат учредителният договор и образци от подписите на неограничено отговорните съдружници /чл. 103/. На вписване в търговския регистър подлежат следните данни: а/фирмата, седалището и предметът на дейност на КД; б/ имената, съответно фирмите, и адресите на неограничено отговорните съдружници; в/ начинът на управление и на представителство на дружеството /чл. 78/. КД на общо основание се смята за възникнало от деня на вписването му. В закона не е предвидено обнародването му в ДВ.