Командитно дружество с акции

Характеристика –  дружество, което се образува с договор и при което размерът на вноските на всички съдружници в дружествения капитал, включително на неограничено отговорните съдружници /НОС/, се определя в устава му, а за вноските на ограничено отговорните съдружници /ООС/ , най-малко трима на брой, се издават акции. От това определение, могат да се направят следните изводи: а/ един от допустими вида търговски дружества; б/ ЮЛ – фирмата на дружеството, за която се изисква да съдържа означението “КДА”. За разлика от КД не се включва името на НОС; в/ образува се с учредителен договор и има два вида съдружници , от друга страна след образуването му устав урежда размера на вноските на съдружниците и едно степенната система на управление, а за вноските на ООС се издават акции.