Колко ни струва Европа: бюджетът на ЕС

За да финансира политиките си, Европейският съюз разполага с годишен бюджет на стойност повече от 120 млрд. еуро. Той се формира от т.нар. „собствени ресурси“ на ЕС, но те не могат да превишават 1,24 % от общия брутен национален доход на всички държави-членки.

Собствените ресурси се набират главно от:

мита върху продукти, внасяни в ЕС, включително и селскостопански такси;
процент от данъка върху добавената стойност, начисляван върху стоките и услугите в целия ЕС;
вноски от държаните-членки, определени според богатството им.

Всеки годишен бюджет е част от седемгодишен цикъл, наричан „финансова перспектива“. Финансовите перспективи се подготвят от Европейската комисия и изискват единодушното одобрение на държавите-членки, а също и водене на преговори и постигане на съгласие с Европейския парламент. Според финансовата перспектива за 2007—2013 г. общият бюджет за този период е 864,4 млрд. еуро.