Колко е опасно да се храним с месо и маз­нини?

Ескимосите, които основно се прехранват с месо и маз­нини, остаряват бързо и средната продължителност на жи­вота им е 27,5 години. Киргизите, номадско племе в Източ­на Русия, предимно живеят от месо, съзряват рано и умират сравнително скоро, рядко надхвърлят 40 години. Като контраст, антропологичните изследвания на общности, които не ядат месо, сочат блестящо здраве, жизненост, дълголетие у хора, като пакистанските хунизийци, племето отоми в Мексико и коренните жители на Югозападна Америка. В тези общности не са нещо необичайно здрави и активни хора на възраст 110 и повече години. Международните здравни статистически изследвания не­отклонно сочат по-висока сте­пен на разпространение на сърдечните болести и ракови­те заболявания сред хора, ядя­щи месо, докато най-ниска степен на разпространение на тези болести има всред вегета­рианци от различни страни.