Коефициенти на чистата рентабилност

Коефициенти на чистата рентабилност – рентабилността измерва способността на фирмата да получава печалба от своята дейност.Главната цел на фирмата е осигуряване на достатъчна Ре на инвестираните капитали.
– глобален коефициент на рентабилност
Чиста печалба/ Собствен капитал x 100
Ориентир за Ре на собствени капитали е пазарния лихвен процент.Ако той е по-висок от процента на вътрешната Ре фирмата не може да приеме инвестиционния проект и обратно.Ре е възвращаемост на инвестираните собствени капитали.
СК=ЧОК+ресурси с които се финансира фиксирания актив – средно и дългосрочни дългове
– коефициент на икономическа рентабилност на постоянни капитали
Чист резултат+Финансови резултати/ Постоянен капитал
– коефициент на рентабилност на акционерния капитал
Чиста печалба преди данъка/    Акционерен капитал
или Дивидент от акции/ Акционерен капитал
– коефициент на бенефисно поле
Продажби – Разходи / Продажби; Чист доход / Оперативни приходи;
Продажби – Променливи разходи – Фиксирани разходи/ Продажби
– коефициент на обращаемостта на актива
Продажби / Актив * Оперативни приходи/ Актив
– коефициент на задлъжнялост
Дълг/ Актив