Коефициенти на финансова независимост на фирмата

Коефициенти на финансова независимост на фирмата – определят се на базата на структурата на пасива на баланса и структурата на постоянните капитали
– коефициент на финансова независимост
СКл/ Изискуем пасив- колкото по-голям е коефициента толкова по независима е фирмата
– коефициент, който позволява да се измерят границите на финансово обособяване на фирмата за даден период
Глобално самофинансиране/ Изискуем пасив
Собствен капитал / Средно и дългосрочен дълг – желателно е коефициента да не бъде по-малък от 1-ца
или  Собствен капитал/ Постоянен капитал   – да не е по-малък от 1-ца
– коефициент на дългосрочна финансова независимост
Резерви/ Постоянен капитал
– допълнение към коефициентите
Оборот/ Изискуем пасив
Чист резултат/ Лихви по средно и дългосрочни заеми
Чист резултат + Финансови разходи/ Собствен капитал + Задлъжнялост
Чиста задлъжнялост/ Брутен оборот
– коефициент на дългосрочна финансова задлъжнялост
Изискуем пасив / Общ актив
4.Коефициенти за ликвидността на фирмата – ликвидността на фирмата е изражение на нейната способност да изплаща своите краткосрочни дългове, благодарение на текущите си постъпления.
– коефициент на краткосрочна задлъжнялост
Текущ актив / Текущ пасив
– коефициент на парични средства
Пари+Пазарни ЦК+Вземания от клиенти/ Текущи пасиви
– коефициент на непосредствена ликвидност
Активи в налични / Текущи пасиви – ако коефициента е по-малък от 1-ца затрудненията са
големи
– коефициент на обращаемост на запасите в търговските фирми
Потребни през годината основни суровини / Среден годишен запас от основни суровини
– коефициент на обращаемост на крайните продукти
Себестойност на продадени продукти / Запаси
– коефициент на обращаемост на запасите(в промишлени фирми)
Годишни продажби/ Запаси
– коефициентът скорост на обръщение на запасите
Оборот/ Запаси  или       Оборот/ Текущи активи
– коефициент на обращаемостта на кредитът-клиента
Годишни продажби, включително косвени данъци/ Кредити отпуснати в края на годината
– коефициент на обращаемостта на дълговете към доставчиците
Покупки, включени косвени данъци/ Доставчици+Полици за плащане
– коефициент на обращаемост на собствени капитали
Годишни продажби без косвени данъци / Собствен капитал- показва колко пъти в годината могат да се използват собствени капитали