Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата

Коефициенти за възвращаемост
– обща възвращаемост на активи
Чист доход+Финансови разходи/ Актив
– възвращаемост на собствени капитали
Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал
– възвращаемост от инвестиции
Текуща печалба/ Инвестиции

Финансова стратегия на фирмата – в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те трябва да инвестират в проекти имащи положителни нетни стойности.В тази насока трябва да насочим вниманието към анализ на:
– сравнителното и конкурентно предимство на фирмата – фирмата би могла да притежава конкурентно предимство поради бариерите по пътя на други фирми опитващи се да навлязат в същия пазар.Самата фирма също би могла да създаде бариери за навлизане – патенти.
– стратегията и максимума на богатство – стратегията много често е насочена към фирмените стоки и услуги – да се произведе с най-добро качество при най-ниски разходи.Набляга се върху продуктивно качество и разходи.В този случай стратегията не противоречи  на целта за максимално богатство на собствениците.При максимално богатство вниманието се насочва към печалба и рисковете на бъдещите парични потоци за собствениците на фирмата.Стратегията на придобиване на конкурентно или сравнително предимство съответства за целта за максимизиране на богатството на акционерите.