Кмета на община

Фигурата на кмета е традиционна за българските земи, съществува още по време на славянската задруга.

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията, кметът е орган на изпълнителната власт в общината. Фигурата на кмета възниква по системата на пряката изборност /за кмет може да бъде избиран български гражданин, който не е осъждан, не е поставен под запрещение, навършил е 18-годишна възраст и последните два месеца е живал на територията на община/, при полагане на клетва пред общинския съвет /ОС/ и подписване на клетвен лист. Мантад 4 г., няма ограничение в броя на мандатите.

Кметът е в двойно правно положение. От една страна, той е орган на изпълнителната власт, а от друга – орган на общината, орган на местното самоуправление.

Като орган на изпълнителната власт той притежава специална компетентност и решава въпроси, като:

  • Длъжностно лице по гражданското състояние;
  • Дава задължителни разпореждания до началниците на полицейски управления;
  • отговаря за обществения ред и др.

Във второто си качество кметът е недържавен, общински орган и:

  • Организира изпълнението на общинския бюджет;
  • Ръководи специализираните изпълнителни органи на общината;
  • Назначава служители в общинската администрация; »   организира изпълнението на актовете на централната изпълнителна власт и на областния управител;
  • Поддържа връзка с политическите партии;
  • Представлява      общината      пред      физически      и юридически лица и др.

И в двете си качества кметът издава заповеди, но заповедите, които са в изпълнение на решение на ОС, се отменят от самия ОС на осн. чл. 45 от ЗМСМА, а заповедите, които издава като държавен орган, се отменят от областния управител.

Кметът извършва и юридически действия, които не винаги са юридиковластнически, например продажби, наеми, сдружавания. Издадени в този аспект заповеди нямат характер на индивидуални административни актове и тяхната защита се осъществява по общия исков ред.

Правомощията на кмета се прекратяват с изтичане на 4-годишния мандат или предсрочно при смърт, трайна невъзможност да изпълнява възложените му задачи и оставка пред ОС.

Кметовете на райони – визникват по системата на непряката изборност, избират се от общинския съвет и няма районен съвет.

В общините могат да бъдат създавани спициализирани органи към тях, като служби по социално подпомагане и др., които са на двойно подчинение – на съответния министър, а по хоризонтала на съответния общински съвет.