Клонове на общата анатомия

В зависимост от целта при изучаване на строежа и формата на човешкото тяло и с оглед задоволяване потребностите на приложните науки се различават:

– Сравнителна анотомия – изучава евобюцията в развитието на  органите и стемите при животните и човека.

– Топографска анатомия – изучава строежа на човешкото тяло по области. Интерисува се от взаимното положение на органите – от положението им спрямо скелета, отношението им към кръвоносните съдове и нерви. Обслужва хирургията.

– Пластична анатомия – изучава външните форми на тялото при статично и различно динамично състояние. Изучава се от склуптори и художници.

– Възрастова анатомия – изучава склуптурните особености на човешките органи в различни възрастови периоди от развитието му.

– Патологична анатомия – изучава промените в структурата и органите в периода на разрушаване.

– Систематична (описателна) анатомия – изучава формата и строежа на органите на човешкото тяло по учения, апарати, системи, групи от органи. Тя е основна в частните медицински науки. Систематичната анотомия е тази, която ние ще изучаваме.