Класифициране на капиталовите проекти

Извършва се в зависимост от различни показатели, характеризиращи проектите както следва:
Срок на полезност на проекта. Няколко са факторите, определящи срока на полезност на икономическия живот на проекта:
Физическо изхабяване на активите, от които е сътавен проекта;
Морално изхабяване на активите
Степента на конкуренция на пазара, където се реализират стоките и услугитне от проекта.
Според срока на полезност проектите биват: краткосрочни (до 1 год.) и дългосрочни.
Риск на проекта. В това отношение се разглеждат:
Проекти за подмяна – инвестира се в поддържане на съществуващи активи за продължаване на нормалната експлоатация и за предпазване от морално изхабяване.
Проекти за експанзия – целта е увеличаване на пазарния дял.
Иновоационни проекти – въвеждане на нови стоки и услуги, както и стъпване на нови пазари.
Мандатни проекти  – принудително наложени от разпоредби на законодателната или изпълнителната власт
Зависимост на проекта от други проекти. Важно значение имат:
Независимите проекти – паричните потоци не са свързани с парични потоци от други фирмени проекти.
Взаимоизключващите се проекти – приетия проект предизвиква отхвърлянето на друг проект.
Зависими пректи – успехът на един проект е предпоставка за бюджетирането на друг.