Класифициране на данъците в зависимост от начините за тяхното установяване

Разграничения в зависимост от начините за определяне на данъка – определянето на данъка може да стане основа за разграничаване по два повода:

– по линията на облагаемата основа – тя зависи от случая, може да бъде индексна, договорена или реална.

– по линията на използваните размери и тарифи – той може да бъде специфичен, стойностен, фиксиран, пропорционален и прегресивен.

Разграничения в зависимост от начините за ликвидация и събиране на данъка – при непреките данъци може да се разграничат:

– разчетни данъци – при тях операциите практически са еднакви и се изпълняват от един и същ агент за период, съответсващ на данъчното основание

– констативни данъци – при, които операциите са различни и изпълними една след друга от агенти, които могат да бъдат различни.