Класификация на държавните приходи

Финансовата наука разделя държавните приходи на две големи групи – частноправни и публичноправни приходи. Това е така защото:

– В качеството си на собственик на компании и фирми държават осъществява разпределение на доходи в прицеса на първичното разпределение.

– В качеството си на институция, която има законното право да събира приходи, държавата си осигурява значителни по обем парични ресурси.

Класификация на държавните приходи от социално – икономически аспекти:

1. Приходи от финансовите и нефинансовите фирми:

– приходи от облагане на печалбата

– приходи от облагане на капитала

2. Приходи от облагане доходите на домакинствата:

– приходи от индивидуалния подоходен данък

– приходи от косвени данъци

– приходи от имуществени данъци

– приходи от такси и глоби