Класификация на ДЦК по различни признаци.

1/ В зависимост от срока, за който се емитират:
– краткосрочни ДЦК или съкровищни бонове – както в развитите страни така и у нас те са със срок до 1 година като срочността им се изразява преди всичко в месеци и дни.
– средносрочни ДЦК или съкровищни полици – в развитите страни те със срок от 1 до 10 години, а у нас тези книжа почти не се емитират. У нас е прието под средносрочни ДЦК да се разбират съкровищните облигации съ срок от 2 до 5 години.
– дългосрочни ДЦК или съкровищни облигации – в развитите страни те са със срок над 10 години, а в България те са със срок над 5 години, но се срещат и такива с по-къс падеж.
2/ В зависимост от вещната форма ДЦК биват:
– ДЦК в наличен вид
ДЦК в безналичен вид т.е. като записвания по сметки
3/ В зависимост от начина на изчисляване на дохода:
– сконтови ДЦК – такива са съкровищните бонове. Най-характерното за сконтовите бонове при изчисляване на доходността им е, че те се продават с отбив(сконто) от номиналната стойност. В деня на закупуването им продажната цена е под номиналната стойност, а на падежа се получава номиналната стойност и следва, че доходът под формата на сконто е равен на разликата между номиналната стойност и продажната цена. Доходността на сконтовите бонове не се влияе от промяната в ОЛП. Ето защо тези книжа са изгодни за инвеститорите, когато се очаква намаляване на ОЛП. В обратният случай инвеститорите трябва да се насочат към лихвоносните ДЦК.
– сконтови – лихвоносни ДЦК – такива до въвеждането на ВБ бяха съкровищните бонове със срок от 6 до 12 месеца. В деня на емисията те се продават с отстъпка от номиналната стойност, а на падежа се получава номиналната стойност плюс определената лихва. В този случай доходът се определя едновременно като сконто или като лихва.
лихвоносни ДЦК – такива са както съкровищните бонове, така и съкровищните облигации. Доходът от тях се определя под формата на лихва изчислена спрямо номиналната стойност от ценната книга.
– индексни ДЦК – доходността им се определя в зависимост от официалния инфлационен индекс на НСИ. Индексните бонове се осъществяваха от 11.1996 година до 01.08.1997 година.
– спестовни ДЦК – според срока на падежа спестовните ДЦК биват 3 вида: шестмесечни, едногодишни и двугодишни. Те са предназначени единствено за граждани и се наричат спестовни поради по-високата доходност, която имат в сравнение с вложенията в срочно влогове в банките.