КЗК се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения при доставката на лекарства

С Решение от 25.02.2010 г. КЗК се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Алта Фармасютикълс” ЕООД, „Софарма трейдинг” АД, „Хигия” EАД, „Търговска лига – Национален аптечен център” АД, „Булрей и Ко ООД”, „Елфарма” АД, „Рош България” ЕООД, „Джонсън и Джонсън” ООД и „Алкалоид” ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на определени лекарства, което има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

Производството пред Комисията е образувано след постъпило писмо от Министъра на здравеопазването, във връзка с получени еднакви ценови предложения от участници при провеждането на процедури за доставка на лекарства по Наредба № 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечение на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В резултат на данните, представени в писмото на министъра на здравеопазването Комисията извърши предварителна проверка по документи за сходни обществени поръчки в периода 2006 г. – 2009 г. по провеждани от МЗ процедури по възлагане на обществени поръчки, отнасящи се до определени лекарствени продукти. Резултатите от предварителната проверка показаха, че са налице основателни съмнения за евентуално извършено нарушение и дават достатъчно индикации за образуване на производство пред КЗК.

Ако в хода на проучването бъдат установени доказателства за действително извършено нарушение на ЗЗК, на ответните страни, с определение на КЗК, ще бъдат предявени твърдения  за извършени нарушения на чл. 15 от ЗЗК, след което страните ще имат минимум 30 – дневен срок, за да подготвят защитата си, включително и чрез използване на правото на изслушване пред КЗК.

В окончателното си  решение по случая КЗК  може да установи нарушение и да наложи санкция, както и да постанови прекратяване на нарушението.