КЗК се произнесе по жалба и искания за временна мярка, свързани със строежа на автомагистрала „Тракия”

Днес Комисията за защита на конкуренцията реши, че оставя без уважение жалба с вх. № ВХР-188/01.02.2010 г. от Луис Бергер АД (Louis Berger SAS), Франция срещу решение от 22.01.2010 г. на Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: „Допълнително проектиране и строителство на обект Автомагистрала „Тракия” /А-4/ „Оризово – Бургас”, участък: „Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900”. Не са установени нарушения на правилата, регламентиращи провеждането на процедурата по ЗОП.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Комисията разгледа днес и исканията за налагане на временна мярка «спиране» на процедурата по обществена поръчка с предмет «Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900”, подадени на 8 март т.г. от Щрабаг АГ и Акционерно туристическо, техническо и корабоплавателно дружество – Гърция (Терна). Комисията остави без уважение исканията за налагане на временна мярка.