КЗК санкционира МЕКОМ – Силистра за имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на «Меком» АД, гр. Силистра и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 330 560 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Забранено е предлагането на стоки или услуги, които с външен вид, опаковка, маркировка, наименования или други белези, могат да доведат до заблуда относно произхода, производителя, качеството и други съществени характеристики на стоката или услугата.

В настоящия случай Комисията приема, че съществува потенциална възможност за заблуда на потребителите относно разпространяваната луканка с наименование «КАРЛОСКА крепост». Продуктът наподобява с наименование и дизайн на шрифта друг известен на пазара – КАРЛОВСКА луканка. И при двата водещ елемент са наименованията КАРЛОВСКА и КАРЛОСКА, изписани с главни букви.

КЗК счита, че е възможно субективното възприемане от страна на потребителя на двете думи като идентични поради сходството и силната асоциация помежду им, а липсата на една буква да се възприеме като грешка или дори да не бъде забелязана.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание продължителния период на нарушението – повече от 2 години, предходна санкция на ответното дружество за подобно нарушение, както и оказаното съдействие от негова страна.