КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация

С Решение № 238 от 05.03.2010 г. КЗК прие образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация, предоставена от участниците в концентрации, с оглед нейното споделяне с други органи по конкуренция на държави-членки. Тази информация може да бъде предоставена и съответно използвана само в случай, че засегнатите предприятия са изразили изрично съгласие за разкриване и използване на тяхна производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Съгласието може да бъде предоставено на доброволен принцип, т.е. участниците в съответните концентрации не могат да бъдат правно задължени да изразят такова.

Декларацията за съгласие е особено необходима в случаите, когато дадена концентрация подлежи на нотифициране и оценка в повече от един орган по конкуренция на държава-членка. Ефективният обмен на информация между националните органи по конкуренция (НОК), в т.ч. на поверителна такава, ще улесни сътрудничеството и ще координира техните проучвания за приемането на по-обосновани и непротиворечиви решения.