КЗК предлага промени в нормативната уредба относно топлинното счетоводство

Комисия за защита на конкуренцията прие становище за съответствието на нормативната уредба, регулираща дейностите по дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с правилата на конкуренция.

КЗК предлага на компетентните органи да изменят секторното законодателство в следните насоки:

  • премахване на задължителното ползване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
  • възстановяване на преките договорни отношения между потребителите и фирмите за топлинно счетоводство;
  • създаване на възможност за свободно ценообразуване по отношение на всички услуги на дялово разпределение, което би довело до конкуренция по отношение на цени и качество между фирмите за топлинно счетоводство;
  • премахване на законовото изискване потребителите да бъдат собственици на монтираните уреди за дялово разпределение на топлинна енергия;
  • премахване на задължението на потребителите, присъединени към една абонатна станция в сграда етажна собственост, да прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него като бъде създадена възможност за използване на взаимнозаменяеми уреди за дялово разпределение.

Предлаганите промени се налагат от извода, че секторната правна уредба по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия премахва възможностите на потребителите да се възползват от предимствата, които произтичат от модела на ефективната пазарна конкуренция между доставчиците на услугата по дялово разпределение на топлинна енергия. Макар именно потребителите на топлинна енергия да са тези, които употребяват услугата по дялово разпределение, същите са поставени в невъзможност да се договарят директно с доставчиците на тези услуги. Така би се създала възможност фирмите за дялово разпределение да се конкурират помежду си, за да привлекат клиенти посредством цени, качество и обхват на предлаганите услуги.

Възможността на потребителите да избират дали да закупуват или да ползват под наем уредите за дялово разпределение, както и създаването на възможност за използване на взаимозаменяеми уреди за дялово разпределение на различни производители би премахнало “закрепостяването” на потребителите към един доставчик на услугите за дялово разпределение.