КЗК наложи санкция за неуведомление за концентрация

Комисията налага на «Международен панаир Пловдив» АД имуществена санкция в размер на 66 876 лв. за неизпълнение на задължението по чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗЗК (отм.) – подаване на уведомление за концентрация.

С решение от 08.10.2009 г. КЗК образува производство по самосезиране за евентуално извършено нарушение от страна на «Международен панаир Пловдив» АД при придобиване на 100% от капитала на «Евроком България» ЕООД през м. септември 2008 г.

Направеният пазарен анализ показва, че придобиването на целия капитал на Евроком България от страна на Международен панаир Пловдив не е оказало негативно влияние върху конкурентната среда на пазара на телевизионно съдържание в страната.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК (отм.) предприятията са длъжни да уведомят Комисията за намерението си да осъществят концентрация, когато общият оборот за предходната плиключила финансова година на участниците в концентрацията на територията на страната надхвърля 15 млн. лв. При оценяване на сделката се установи, че общият оборот на дружествата надхвърля прага, предвиден в закона.

Неспазването на задължението за нотификация е сериозно нарушение на правилата на конкуренция. Едва след оценката на дадена сделка Комисията може да стигне до извода дали тя е в състояние да доведе до антиконкурентен ефект на съответния пазар или не.