Кейнсиански и неокласически постановки за негативния подоходен данък.

В теоретически план идеята за негативния подоходен данък се състои в определянето на един праг на бедност по отношение годишните доходи в зависимост от личността или от състава на домакинството. На всеки гражданин или домакинство, които реализират годишен доход под този праг, правителството задължава да изплаща парични помощи дотогава, докато дохода стигне максималната граница. Накратко това е система на гарантиран минимален доход за домакинствата.

Негативният подоходен данък създава условия за:

– премахване на повечето от съвременните форми на социалното осигуряване

– реално увеличение на доходите на онеправданите

– стимулиране на индивидуалните подбуди за труд

съществено поевтиняване на социалната политика.