Картел и обединяването на търговци

Картелът представлява договорно обединяване на търговци, които запазват своята правна самостоятелност. Целта на обединяването е да се координира и регулира стопанската им дейност, за да се изключи или поне да се ограничи конкуренцията между тях.
Обединяването на търговци в тръст води до загубване на тяхната икономическа и правна самостоятелност. Предназначението на тръста /концерна/ е да управлява, координира и регулира дейността на отделните предприятия, които влизат в него. В действащото българско законодателство не се съдържа забрана на картелите и на тръстовете, каквато е съществувала до 1998 в ЗЗК. Сега са забранени споразуменията, решенията и съгласуваната практика, както и концентрацията на стопанска дейност, до които те обикновено водят. ТЗ в урежда само два вида обединения на търговци: консорциума и холдинга. Консорциума служи за осъществяване на съвместна дейност в общ интерес на участващите или дo регулирането на тяхната дейност. Холдингът позволява на участниците  в него заедно да управляват  и да въздействат върху вземането на решения в други ТД, в капитала на които те притежават дялове или акции.