Капитал

Капитал – предназначението на капитала е двояко. От една страна той представлява икономическата основа за дейността на дружеството. От друга страна капиталът служи за обезпечаване на взаманията на дружествените кредитори. С оглед на тези две съществени функции законът определя минимален размер на капитала на ООД. Този капитал не може да бъда по-малък от 5 000 лв. Капиталът се образува чрез вноски на съдружниците. Размерът му се вписва в търговския регистър и се обнародва в ДВ. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците. Тези дялове не могат да бъдат по-малки от 10 лв. Дялове – частта от капитала, която принадлежи на съдружник, представлява неговия дял. Допустимо е дяловете да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Сумата на дяловете следва да бъде равна на капитала, но стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на сто /чл. 119/. Няма пречка един дял да бъде поет от няколко лица. Правата по него се упражняват само съвместно от лицата. Отговорността им за задълженията по общия дял е солидарна. Възможно е те да определят едно лице, което да ги представлява пред дружеството /чл. 132/. Размерът на дела  на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях се вписват в книга за дяловете, която се води от ООД. Недопустимо е също така да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.