Капиталово бюджетиране и риск

Всеки инвестиционен проект включва определена несигурност. Оценяването на различни техники на несигурността води до измерването на риска. Аналитичните техники се обобщават в следните групи:
Статистически измерители на риска
рангът се явява като разлика м/у най-добрия и най-лошия възможни резултати от проекта. Показателят не отчита тежестта на крайните възможни резултати от проекта.
Стандартно отклонение е един от най-точните измерители на риска. Установява доколко всеки възможен резултат се отличава от очакваната ст-ст.
Коефициента на вариация е най-точния статистически измерител. Той е съотношение м/у стандартното отклонение и очакваната стойност.
KV(NPV) = s(NPV)
eV(NPV)
Симулационен анализ на риска
Позволава на финансовия менъджер да разработи вероятностното разпределение на възможните резултати, използвайки вероятностното разпределение на всяка възможна променлива.