Калина Илиева се срещна с Асоциацията на младите фермери

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева проведе вчера работна среща с Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ). По време на срещата бе обсъден ходът на изплащане на подадените проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., както и други технически въпроси във връзка с изпълнението на инвестициите по нея. На срещата присъства и ресорният заместник изпълнителен директор на ДФЗ Светослав Симеонов.

Калина Илиева информира НАМФБ, че всички 5 433 подадени заявления по Мярка „Млад Фермер” са обработени. От тях одобрените са       4 102 на стойност 102 550 000 евро. Изплатените проекти по мярката са 2 545 за 31 810 548 евро.

На срещата бе обсъден и въпросът за изискванията, които младите фермери трябва да изпълнят при пререгистрация на стопанствата си по Наредба №3 /1999 г. Калина Илиева уведоми асоциацията, че съгласно изискванията на Наредба №9/03.04.2008г. по Мярка „Млад Фермер”, за първа година от изпълнението на бизнес плана се счита годината след сключване на договор с ДФ „Земеделие”. Ако младите фермери не са сключили договор с фонда до пререгистрацията си като земеделски производители по Наредба №3/1999 г. и не са стартирали изпълнението на бизнес плана си по проект, в анкетната карта те трябва да отразят земята или животните, които стопанисват към дата на пререгистрацията си. След подписване на договор с ДФ „Земеделие” и стартиране на инвестицията, те могат да актуализират подадените формуляри в Областните служби по земеделие за текущата стопанска година, като отразят настъпилите промени в размера на стопанисваната земя или отглеждани животни, съгласно предвидените дейности в първата година на изпълнението по бизнес план.

Точка от Дневния ред на работната среща бе и проблемът на кандидатите по „Млад фермер” с неодобрени проекти за разсадници. Ръководството на ДФ „Земеделие” информира НАМФБ, че 86 проекта са отхвърлени заради липса на регистрация на разсадника. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчен материал, физическите и юридически лица, които се занимават с тази дейност, трябва да разполагат с разрешение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Отхвърлените проекти са подадени при старото ръководство на фонд „Земеделие” като кандидатите тогава не са били уведомени, че трябва да разполагат с разрешително от агенцията по апробация и семеконтрол. Във връзка с този казус Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева е изпратила писмо до Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов за становище дали отхвърлените 86 проекта могат да се преразгледат като се даде възможност на кандидатите да подадат удостоверения за регистрация от ИАСАС.