Как е организирана работата на Сметната палата?

Служителите на Сметната палата са приблизително 800 души, в това число преводачи, администратори и одитори. Одиторите са разделени на „одиторски групи“. Те изготвят проектодокладите, по които Палатата взема решения.

Одиторите често пътуват, за да инспектират останалите институции на ЕС, държавите-членки и всички държави, които получават помощи от ЕС. Въпреки че дейността на Сметната палата е свързана основно с финансите, за които е отговорна Комисията, над 80 % от разходите на ЕС се управляват от националните органи.

Сметната палата няма собствени юридически правомощия. Ако одиторите открият измама или нередности, те информират ОLAF — Европейската служба за борба с измамите. ОLAF е подразделение на Европейската комисия с особен статут, който му предоставя пълна автономия.