Как е организирана работата на банката?

Изпълнителният съвет отговаря за провеждането на паричната политика така, както е определена от управителния съвет (вж. по-долу), както и за даването на указания на националните централни банки. Той също така подготвя заседанията на управителния съвет и отговаря за оперативното управление на ЕЦБ.

Той включва председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и четирима други членове, всички те назначени с общото съгласие на президентите или министър-председателите на страните от еврозоната. Членовете на изпълнителния съвет се назначават с мандат от осем години, който не може да бъде подновяван.

Управителният съвет е най-висшият орган за вземане на решения на Европейската централна банка. Той включва шестима членове на изпълнителния съвет и президентите на 12-те централни банки от еврозоната. Ръководи се от председателя на ЕЦБ. Основната му задача е да определя паричната политика в еврозоната, и по-специално да фиксира лихвените проценти, при които търговските банки могат да получават пари от ЕЦБ.

Генералният съвет включва председателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на всичките 27 държави-членки на ЕС. Генералният съвет дава своя принос за консултативната и координационната дейност на ЕЦБ и помага при подготовката на по-нататъшното разширяване на еврозоната.