Какьв бизнес може да се прави вьв виртуалната среда?

Общите условия и равнището на развитие на Мрежата не предполагат масовото й използване като среда за бизнес приложения. Въпреки това съществуват твърде голям брой опити у нас за създаване и развитие на Е-бизнес. В следващото изложение ще посочим някои от бизнес приложенията, които могат да бъдат реализирани, като едновременно посочваме заплахите и опасностите, които съществуват за всеки конкретен Е-бизнес.

• Продажби нa “меки” стоки

На пръв поглед това е нишата, в която се хвърлят най-много усилия и се търси успех. Като предмет на продажби се предлагат: игри, софтуер, музика, книги. Тук проблемите произтичат най-вече от трудността за прuдобиване на правата за продажба от съответния производител, високите разходи по доставката до клиента и високата цена на реклама и трудностите за включване на системите за търсене в Мрежата.

Основната заnлаха тук е възможността производителят на съответнuя продукт да извършва продажбата на същия продукт или стока, разбира се на по-приемлива за клиента цена.

• Продажба нa стоки по каталог

Основният проблем тук произтича от ниската потребителска култура на клиентите. За разлика от клиентите в страни с развита пазарна култура, които са изживели развитието на формите за каталожла тьрговия от търговския пътник до пощенската каталожна тьрговия, българският потребител много трудно вярва, че това, което вижда на своя монитор като образец, е това, което ще получи след заnлащане у дома. Просто той не бил обучаван на това от други предходни форми на каталожна тьрговия. По тази причина тук успехът е много по-сигурен за фирми, които развиват реална каталожна търговия и търсят разширяване на клиентите си посредством Мрежата.

• Предлагане на посреднически услуги като: on-lіne запознанства

Основният проблем в този нов бизнес е натрупването на база данни от клиенти. По тази причииа първоначалният етап от развитието на подобен бизнес е свързан с преминаването през безплатен достъп до сайта на фирмата. Този период може да бъде до 2-3 години. Основните задачи през това време са:

– натрупването на персонална информация за всеки един посетител;

– създаване на увереност у клиентите за неприкосновеност на заявените от тях данни;

– анализ на желанията и потребностите на клиентите за установяване на контакти.

В съответствие с желанията на клиентите и конкретните насоки на търсенето в реалния бизнес могат да бъдат дефинирани основните платени услуги. Те могат да бъдат примерно: търсене на брачен партньор; осиновяване на дете, и пр.

Един подобен сайт e www.bgdata.com Сайтьт има над 15 000 регистрирани посетители. Той все още е безплатен, но ние очакваме скоро да видим неговата бизнес версия и съответно ценuте на услугите, които ще предлага на клиентите си.

Основната опасност тук е загубата на клиенти поради изтuчане на персонална информацuя за клиентнте и загуба на доверието им в сигурността на сайта.

• Туристически u mpaнcnopтнu ycлугu

Ако посетите Traveloѕіty. com – една от най-известните виртуални компании предлагаща туристически и транспортни услуги, ще установите, защо тя е една от водещите виртуални компании в този сектор. След заявяване от ваша страна на дестинацията, времето и цената, на която вие искате да пътувате, получавате минимум няколко стотици възможни опции за избор. Вие сами избирате и след това потвържавате избраната от вас опция – превозвач, време и цена. Билетът е електронен и се получава на съответната аерогара срещу предоставяне на номера на резервацията или личен ІD номер.

Предоставянето на пътнически билети, хотелски резервации, коли под наем е само част от възможнuте услуги, които подобни комлании предлагат. Този вид услуги скоро ще изместят реалните туристически бюра по същuя начин, както това стана в САЩ. Компании като Traveloѕіty, Expedіa u други изместиха и в крайна сметка доведоха до фалит на десетки хиляди малки фирми в реалния сектор на туристическата индустрия. Така е съдбата и на българските малки туристически посредници.

Главната опасност при създаването и функционирането на подобни виртуални туристически агенции е възможността, която самuте превозвачu uмат пред себе си, за създаването на обединени и собствени туристически виртуални агенции за продажба на техните основни услуги. Такава е примерно сuтуацията в САЩ, където няколко основнu превозвачu като Unіted Aіrlіne, Delta, u Contіnental инвестираха в създаването на Orbitz и направиха опuт за монополизиране на виртуалния пазар за продажба на самолетни бuлети, отдаване на коли под наем и други туристически услуги. Сега тези, които изместuха дребните малки туристически фирми в реалния сектор, скоро ще бъдат изместени от новuя виртуален гигант Orbіtz. Това предстои утре.

• Изпращане нa цветя, поздравления, подаръци и пр.

Създаването на малки специализирани виртуални магазини е един от верните предприемачески подходи в Мрежата. Той се основава върху предпоставката, че много от клиентите знаят точно какво търсят и по тази причина ще го намерят много по-лесно в специализиран Е-магазин, отколкото в универсаленен Е-магазин. Това дава възможност за изграждане на малки специализирани Е-магазини в Мрежата. Основна стока тук са: цветята, подаръците, поздравителни адреси и картички и пр.

Един такъв Е-магазин е www.таgаrіtаflоиеrs.соm Както подчертава самата собственичка, Е-магазинът е само придатък към реалния магазин и показва положителни резултати само около Коледа и деня на влюбените.

Главната опасност тук е широката мрежа от реални цветарски магазини и капризността на самата стока – цветята, проявяваща се особено при тяхното транспортиране.

• Доставка на готова храна у дома и офиса

Икономията на време е една от основните характеристики на пазарното пространство и модел на поведение на успяващите хора. Наличието на все повече успяващи хора с добри финансови вьзможности и ценящи времето създава предпоставки за отваряне на една нова предприемаческа ниша във виртуалния бизнес – храненето у дома или офиса. Основните изисквания могат да бъдат определени като:

– високо качество на предлаганата храна;

– спазването на условията за време на доставката (обикновено има санкции за просрочване, които се изразяват най-вече в отстъпка от цената);

– стандартизиране на менюто;

– стандартизиране на опаковката за доставка;

– изграждане на надеждна система за разнасяне на храната;

– изграждане и поддържане на сайт за достъп на клиентите до менюто и системата за поръчки.

Главната опасност, която съществува при този бизнес, е голямата възможност за нарушаване на обещанието за навременна доставка (главно поради високия трафик и натрупването на голям брой заявки в интервала от 12 до 14 часа) и нарушаване по този начuн планирането на деня на клиента.

• Продажба на произведения на изкуството, подаръци и сувенири

Създаването на виртуални галерuu е една от новuте форми за предлагане на произведенuя на изкуството. Развитието на инструментариума за уеб дизайн, сканиращите устройства и високата скорост на пренасяне на данни прави възможно посещението на всеки любител на художественото изкуство или клиент до съответната картина или скулптура.

Основният проблем на българските виртуални галерии обаче не в представянето на произведенията на изкуството или тяхното изпращане на клиетта. Проблемът се появява, когато клиентът живее извън Българuя. Първо, българският Е-магазин не може да получи и ползва merchant account, без който просто не е възможно да се работи. Проблемът се решава, когато се намери местен (американски) партньор, който открива такава merchant сметка, извършва всички прехвърляния от сметките на клиентите към неговата, след което прави отчисления за извършена услуга и ви прехвърля натрупаните суми.

В този случай е по-добре виртуалната галерия да бъда установена на американски сървър – за по-добър достъп на основната част от клиентите. Колкото за доставката – DHL e достатъчно надеждна и коректна компания за извършване на доставката до която и да е част от света.

Продажба нa вина, спиртни напитки и цигари

Възможностите за продажба по Мрежата на вина и спиртни напитки е твърде примамлива като идея, но не толкова успешна като реализация. Причината е основно в обстоятелството, че у нас понятието качество на виното и подържането му е нещо твърде относително. Често се случва дори и в една и съща партида да има различни по качество вина или друг алкохол. Дори и този проблем да е решен, въпреки че това е много трудно в наши условия, вкусовите усещания за виното са толкова индивидуални, че е невъзможно да бъде направен добър избор само по описание или наблюдение.

Другата група проблеми обхваща получаването на съответните разрешителни за продажба на алкохол или цигари. Много трудно е да обясните на съответните чиновници, че вашият магазин е виртуален и че условията за съхранение са принцuпно различни.

Независимо от това коя от гореизложените бизнес възможности възнамерявате да използвате, неминуемо ще се срещните със следните нерешени проблеми на Е-бизнеса в България.

Системата за разплащания

Както при всеки бизнес сигурността и бързината на заплащане на закупената стока или услуга имат решаващо значение за успеха. За новите търговци в Мрежата не е достатъчно да имат необходимата техника за четене и обработка на кредитни и дебитни карти. Основното, което е необходимо, за да могат да извършват операции по разплащане през мрежата (транзакции от една сметка към друга), е наличието на merchant account. Такава специална сметка може да бъде получена от т.нар. bіllіng виртуални компании. Водеща тук e CyberCaѕh -www. cybercaѕh.com  Лицето или фирмата, които са подали молба за получаване на подобна търговска сметка, се подлагат на внимателна проверка за произход на средствата, надеждност и бизнес история. Подобна сметка дава възможност на всяка Е-фирма да работи с кредитни и дебитни карти на най-известните финансови институции – Vіѕa, MaѕterCard, Amerіcan Expreѕѕ u др.

Подобна система обаче липсва в България, което прави разплащанията в Е-бизнеса в наши условuя една твърде тъжна исторuя. Практиката на разnлащанuята в България има следните форми:

•Система за разплащания epay.bg

Системата използва дебитни и кредитни карти и създава висока надеждност при функционирането си. По данни от самата система месечнuят обем разплащания е в порядъка на 100 000 лв. при следен брой на транзакции 1500. Подобна система e bgpay.com , която е в процес на операционализиране.

•Сuстема на предплатената услуга

Системата E-CARD предлага нов начин на разплащане, който се основава върху метода предплатена услуга. За целта се използват предплатените карти за интернет, като от тях се приспадат стойностите на направената покупка. Използването на картата става чрез въвеждането от страна на клиента на парола и име за влизане. Този способ на nлащане е много опростен и в българските условия може би ще се окаже ефективен.

Върху същия принцип се основава и системата Net-Card – www.net-card.Net , разработена от българската фирма Тор Теаm. Практически, както и при другата подобна система най-големият размер сума, която може да бъде загубена е тази, на която е закупена картата, т.е. контролът върху изразходването на средствата е в самия клиент.

• Ненадеждност и висока цена за услугата на системата за доставка на продуктите

С решаването на множество от проблемите, които възникват при Е-бизнеса, предприемачите се справят успешно. Когато обаче стигнат до ползването на услугите на фирми, занимаващи се с разпространение и пренасяне на стоки, нещата излизат извън техния контрол. Тук новите виртуални предприемачи и търговци се натъкват на едно от основните противоречuя в Е-бизнеса, а именно между високите темпове на развитие на Е-пространството и застиването на каналите за дистрибуция на стоките. Решавакето на този въпрос от страна на новите предприемачи е по силите обаче на единици (примерът c Amazon.com). B българските условия това просто е немислимо. Въпреки някои добри постижения (Булпост), то цените поради неразвитостта и липсата на конкуренция са недостижими за Е-тьрговците.

• Ниското качество на връзката на клиента с фирмената уеб-страница

Основната характеристика на качеството на предлаганата от българските интернет доставчици услуга е ниска скорост на висока цена. При тази изходна позиция преобладаващата част от клиенти трябва да проявяват стоицизъм и изключителна настойчивост, за да могат да прекарат необходимото време в съответната уеб-страница на съответния Е-тьрговец. Основна причина за това състояние е изключително високата раздробеност в предлагането на този пазар и монопола на БТК върху преносните линии.