Какво прави Съветът?

Съветът има шест основни задължения:

1.   Да приема европейските закони — в много области на политики съвместно с Европейския парламент.

2.   Да координира най-общо икономическите политики на държавите-членки.

3.   Да сключва международни споразумения между ЕС и други държави или международни организации.

4.   Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент.

5.   Да определя и провежда Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (ОВППС) въз основа на насоките, дадени от Европейския съвет.

6.   Да координира сътрудничеството между националните съдилища и полицейските сили по наказателноправни въпроси.

Много от тези отговорности се отнасят до „общностната“ област, т.е. до сфери на дейност, в които държавите-членки са решили да обединят суверенитета си и да делегират правото си за вземане на решения на институциите на ЕС. Тази общностна област е „първият стълб“ на Европейския съюз.

Двете последни задължения обаче се отнасят главно до сфери, в които държавите-членки не са делегирали правомощията си, а просто работят заедно. Този начин на работа се нарича „междуправителствено сътрудничество“ и то обхваща втория и третия „стълб“ на Европейския съюз.

По-долу е дадено подробно описание на работата на Съвета.