Какво прави Комитетът на регионите?

Ролята на Комитета на регионите е да представя местните и регионални гледни точки относно законодателството на ЕС. Това става чрез доклади и „становища“ по предложенията на Комисията.

Комисията и Съветът са задължени да искат мнението на КР преди взимането на решения по въпроси, засягащи местното и регионалното самоуправление. Това може да бъде политиката за заетостта, околната среда, образованието, културата, професионалното обучение и младежта, енергетиката, транспорта, телекомуникациите и общественото здраве.

Този списък не е изчерпателен. Комисията, Съветът и Европейският парламент могат да се консултират с КР и по други въпроси. От своя страна, Комитетът може да приема становища по своя инициатива и да ги представя на Комисията, Съвета и Парламента.