Какво прави Европейският икономически и социален комитет?

Европейският икономически и социален комитет има три основни функции:

  • съветва Съвета, Комисията и Европейския парламент — по тяхна молба или по собствена инициатива;
  • насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС;
  • укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на консултативни структури.

Становищата на комитета се изпращат до по-големите институции — Съвета, Комисията и Европейския парламент. Те трябва да се допитват до него преди да вземат решения по икономическата, социалната и регионалната политика и политиката за опазване на околната среда. Той има основна роля в процеса на вземане на решения в Съюза. ЕИСК е мост между Съюза и неговите граждани. Той създава условия за по-активно участие и включване на гражданите в обществения живот и, следователно, за по-демократично общество в Европа.