Какво е страх? Страхът уврежда ли социалното общуване в семей­ството и в работата?

Страхът се появява навсякъде в тази глава. Той е един пра­стар афект, който изпитват и животните, и малките деца. Всеки човек познава страха. Той не говори нито за слабост на ха­рактера, нито за страхливост. Даже и смелият трябва да пре­одолява страха, когато извършва геройска постъпка. Ако той нямаше страх, това нямаше да е смелост. Смисълът на страха се определя като афективно предварително изживяване на ня­каква действителна заплаха и така може да се сравнява с бол­ката, с нейната защитна функция да предпазва, като ни от­клонява от опасността.

В центъра на страховото изживяване стои чувството на стесненост, застрашеност, непотвърдена опасност за тялото, здравето и живота. Страхът също едновременно с това е и психичен, и телесен процес. Той свързва заедно глътката, гърдите и сто­маха. Уплашеният чувствува сам това. Други разпознават из­пълнените със страх хора по безпомощната физиономия, по неподвижните разширени зеници, по избилите капчици пот и по-много други прояви. Страхът обаче се съпровожда също така и от промяна на химизма в нашето тяло,от страх ни кърти и нивото на хор­моните, стойностите на кръвната захар, вегетативните функ­ции, даже способността за даване на свидетелски показания. Той може да бъде доказан във всяка капка кръв, във всяко мускулно влакно, във всички телесни течности, даже в ури­ната. Затова страхът може и физически да навреди на нашия организъм, ако действува хронично и интензивно. Вече ви­дяхме, че при определени обстоятелстсва може да въздей-ствува даже смъртоносно. Във всеки случай той намалява съ­противителните способности, образуването на защитни веще­ства срещу многобройните болести, между другото и срещу на­хлуващите бактерии. Всичко това е доказано от множество обширни, всестранно проверени научни изследвания. Най-много обаче страхът уврежда социалното общуване в семей­ството и в работния колектив. По този начин той възпира личностовото развитие, радостта от живота и работоспособността.

Съществуват различни степени на страх — от случайната „свободно плаваща“ страхливост до смазващиит пристъп на страх, който предизвиква чувството, че се намираш непосред­ствено пред смъртта, без да можеш да я избегнеш и се спа­сиш.

Психолозите говорят за страх, когато това чувство обладае даден човек, без той да осъзнава достатъчно добре, от какво собствено се страхува, ако се появи безпричинно. Страхът може да бъде и обективно предизвикан. Страхуваме се от една или друга болест (фобиите са неврози на опасенията, а не страхови неврози), от изпит, от загуба на скъп човек и много други неща.

Понеже страхът е общочовешко явление, той е станал пред­мет на философски наблюдения. Екзистенциализмът, който е вариант на къснобуржоазната философия за залязването на света, оценява страха даже като позитивно чувство. Той е едно „основно чувство да се намираш някъде“, което може да накара човек да се опомни, да се откъсне от своите жизнени тенден­ции, с които е свикнал, и да го постави пред „нищото“. Вме­сто хроничният страх на хората на пропадналото общество да се разглежда като отражение на перманентната криза на ка­питалистическата система, чувството на безизходност се обя­вява за присъщо на човека, за да парализира стремежа за революционна промяна на обществените отношения.

Независимо от това дали всеки човек повече или по-малко е застрашен от изпадане в страхово състояние, епидемичното разпространение на страха е феномен на обществото и се дължи на обективната несигурност за съществуването, заплаха и опасност за хората в капиталистическото общество. Мнозина не са схванали реалните извори на това заплашващо изживя­ване и поради това не могат да се защитят от него. Буржоаз­ните идеолози искат да ое знае, че той сам възниква в ду­шите на хората и по този начин се отклоняват от това, че нещо трябва да се измени във външния свят и да се предприеме нещо за неговото предотвратяване. Страхливият човек е не-критичен и внушаем и е прекрасен обект за манипулиране с неговото мнение.

В социалистическото общество, което предлага на всеки си­гурност и защита на съществуването, страхът е изчезнал като масово явление. Разбира се, и при нас има хора, които се оплакват от страх. Но неговите корени трябва да се търсят в личностовата история на живота, в структурата на характера и неразрешените конфликти. Страхът се разглежда от почти всички психотерапевти като централен проблем на неврозите. Сравнителните проучвания показват, че сред невротичните хора страхът е много по-раз­пространен, отколкото сред психично здравите. Около 33 % от жените и 27 % от мъжете пациенти в психотерапията стра­дат от тежки страхови състояния и търсят здравословни рецепти дори извъм лекаският кабинет.

За да може страхът да бъде преодолян, трябва да се на­прави опит да се открие неговият произход. Ако несъзнател­ният страх бъде превърнат в страх от нещо конкретно, това е известен напредък в терапията, т. е. да се разпознаят фак­торите, предизвикващи страх. По този начин се постига по-висока степен на осъзнаването на страха, който парализира нашите действия. Уплашеният получава възможността активно да променя обстоятелствата, които го правят страхлив. Даже самото целенасочено действие е целебно. Всеки знае от соб­ствения си опит, че страхът може да ни завладее, ако не знаем откъде идва и сме неспособни да предприемем нещо срещу това. Поведенческата терапия тук също е ефикасна, защото често довежда до онези обстоятелства, които иначе отключват появата на страха. Необходимо е само веднъж да създадем застрашаваща ситуация с намерението да имаме страх. Това не ни се удава, защото вече не оме марионетки на страха, а сами ставаме актьори. Обективно затова съществуват подхо­дящи предпоставки, защото именно хората с невротични стра­хове и фобии изключително рядко са подложени на истински сериозни заплахи. Когато възникнат такива ситуации, едновременно с това изчезват и симптомите.

Както чрез медикаментозно въздействие върху вегетативната нервна система изкуствено могат да се предизвикват стра-хови състояния, така днес с помощта на противострахови ме­дикаменти страхът може да бъде потиснат. Те се използуват в лечението. Това за съжаление най-често е само симптоматична терапия. След преминаването на действието на медикаментите страхът може да се появи отново, докато неговите причини про­дължават да съществуват. Най-добрата профилактика е акти­вирането на личността с цели, изпълващи със задоволство, професионални и обществени задачи, имащи стойности, които трябва да бъдат постигнати чрез активни действия и довеж­дат до изживяване на успех и по този начин засилват дове­рието в себе си.