Какви са ползите от отказване на цигарите?

Най-важни­те предимства при отказване на цигарите:

При отказ от пушене след 10-15 години продъл­жителността на живота на бившия пушач се добли­жава до продължителността на живота на хората, кои­то никога не са пушили и значително му се подобрява здравето, издръжливостта и кръвообращението.

След отказване на цигарите се наблюдава срав­нително бързо намаляване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, особено на инфаркт на миокарда. При пушещите пациенти рискът от развитие на инфаркт на миокарда е 3 пъти по-ви­сок в сравнение с непушачите, но още през първата година след прекратяване на пушенето той намаля­ва с 50%.

След отказване на цигарите доста бързо намаля­ва задухът и количеството на излишните секрети (храчки). Важното е, че с годините смъртността от хронични обструктивни белодробни заболявания се понижава. Никога не е късно да се откажат цигари­те и да се започне по с добри рецепти здравословно и пълноценно хранене тъй като това води до подобрение дори в напред­нала възраст и при вече развити хронични белодроб­ни заболявания.

Рискът от смърт от рак на белите дробове нама­лява 5-9 години след отказване на цигарите и стига равнището при непушачите след 15 години въздържа­не от пушене.

Намалява предразположението към всички дру­ги заболявания, сваръзани с пушенето – язвена болест, гинекологични усложнения и др. Подобрява се вън­шният вид на кожата. Жените могат да приемат орални контрацептиви с по-малък риск от възникване на тромбози, ако спрат пушенето.

Към казаното дотук може да се прибави че 25% от всички пожари започват от за­палена цигара.