Йога физическо тяло

yoga tyaloТрябва просто да се огледаме около себе си, за да видим как физическите тела на различните хора показват различ­ната степен на развитие под ръководството на мисловния контрол. Дълг на всеки развит човек е да тренира своето тяло до най-високата степен на съвършенство, за да може то да се използва по най-добрия начин. Тялото трябва да бъде поддържано в добро здраве и кондиция и да е тренирано, за да се подчинява на нарежданията на ума, вместо да управлява ума, както твърде често се случва. Грижата за тялото, под интелигентния контрол на ума, е важен клон на йогистката философия, известен като хатха йога. Под­готвяме малко ръководство по хатха йога, което скоро ще бъде готово за печат, и там ще бъдат представени ученията на йогите относно този най-важен клон на саморазвитието. Философията на йога учи, че физическото тяло е изг­радено от клетки, като всяка клетка съдържа в себе си миниатюрен „живот“, който контролира нейното дейст­вие. Тези „животи“ в действителност са частици от инте­лигентния ум на определена степен на развитие, които позволяват на клетките да изпълняват правилно своите функции. Тези частици интелект са подвластни, разбира се, на контрола на централния ум на човека и с готовност ще се подчиняват на нарежданията от щаба, дадени или съзнателно, или подсъзнателно. Този клетъчен интелект демонстрира съвършена адаптация към своята специфич­на работа. Селективното действие на клетките, извличане­то на необходимите хранителните вещества от кръвта и отхвърлянето на ненужните вещества са прояви именно на споменатия интелект. Процесът на храносмилане, асими­лация и т.н. е демонстрация на клетъчния разум, поотдел­но и заедно, на групи. Лекуването на раните, насочването на клетките към местата, където от тях има най-голяма нужда, и стотици други примери, известни на студентите по физиология, за ученика по йога означават примери за „живот“ вътре във всеки атом. За йогата всеки атом е нещо живо и води свой самостоятелен живот. Тези ато­ми се комбинират в групи с определени цели и проявяват групов разум, докато групата продължава да съществу­ва; тези групи, на свой ред, също се комбинират и образуват формации с по-сложна природа, които служат като носители на по-висшите форми на съзнание.

Когато физическото тяло бъде застигнато от смъртта, клетките се разделят и разпръсват и започва това, което наричаме разлагане на плътта. Силата, която е държала клетките заедно, се е оттеглила и те са свободни да поемат по свой път и да образуват нови комбинации. Някои отиват в растенията от близката околност и накрая отново се оказват в тялото на някое животно; други остават в орга­низма на растението; трети за известно време остават в земята, но животът на атомите означава непрекъсната и постоянна промяна. Както казва един известен писател: „Смъртта е просто един от аспектите на живота и унищо­жаването на една материална форма е само прелюдия към изграждането на друга.“

Спираме да се занимаваме с физическото, тъй като само по себе си то е цяла тема, а освен това нашите ученици без съмнение са нетърпеливи да навлязат в темите, с които не са така добре запознати. Затова оста­вяме този първи принцип и преминаваме към втория, но с желанието още веднъж да напомним на ученика, че първата стъпка в развитието на йога се състои от овла­дяването на физическото тяло и от вниманието и грижа­та за него. Ще кажем повече по въпроса, преди да прик­лючим с този курс.