Йога – Умствено лечение от разстояние

От казаните дотук слова е ясно какво въздействие оказва негативното, неправилното мислене върху физи­ческото тяло. Смятаме, че е излишно да привеждаме още доказателства. Щом зле настроеният ум обърква функциите на организма, то този процес трябва пра­вилно да се насочва. Това е установена истина и няма да се спираме подробно на теорията и доказателства­та. Достатъчно е да познаваме пътищата и начините за успешното умствено лечение, на част от които вече се спряхме. Лечението чрез внушение и от разстояние са две страни на една и съща истина. При внушението из­ползваме думи, а във втория случай — телепатия, пре­даване на мисли от един мозък на друг независимо от разстоянието.

Лечението от разстояние е една от формите на те­лепатията, която, оспорвана и осмивана, смятана за суеверие или фантастика, вече получава признанието на учения свят. Убедени сме, че тя ще бъде приета ка­то обективен природен закон в областта на психиката. Окултистите от всички времена и народи я знаят и ползват.

В Европа и САЩ на изследванията от този тип се отделя много внимание. В Англия още в края на мина­лия век се създаде Кралско дружество за психични изследвания. Във Франция Камий Фламарион, виден астроном и учен от края на миналия век, проведе реди­ца изследвания на телепатията и други неизяснени и непризнати от официалната наука явления. Философи и учени, между които и Едуард Бенет, Уилям Крукс, Джон Куенбокс, самоотвержено работят и смело твър­дят, че петте сетива на човека не могат да обхванат и регистрират всички явления около нас, в т. ч. и телепа­тията. Ще се ограничим да цитираме само К. Флама­рион: „Обобщаваме досегашните си наблюдения в из­вода, че един ум може да въздейства на друг от разстоя­ние, без да си служи с думи или с някакво друго сред­ство на общуване. Това общуване между умовете е на­учен факт. Няма съмнение, че нашата психична сила създава в етера движения, които се предават надалеч, и както всички трептения в етера са доловими за мозъ­ците, хармонично настроени с мозъка, който ги излъч­ва. Превръщането на едно психично действие в етерно трептене и обратно можем да оприличим с това, което става при разговор по телефона. В него приемащата мембрана на слушалката е идентична с предаващата на другия край и пресъздава по проводника звукови трептения не посредством звука, а чрез електричество­то.“

Болният е изгубил властта на централния ум над тялото и частите му. Съзнанието за господството на ума над физическото тяло е помрачено, то постепенно е по­тънало в по-ниските полета на ума, с което се създават условия за разколебаване на здравното му равновесие. Правилното умствено поведение възстановява наруше­ното здравословно състояние. Тук идва на помощ лечи­телят. Неговият ум е вече школуван, той е силен и по­ложително настроен. Научен е да предава мислите си. Когато бъде призован да помогне, лечителят създава по мисловен път вибрации, които достигат до ума на болния. Той ги възприема и мозъкът му възпроизвеж­да изпратената от лечителя мисъл. После неговият ум заповядва на собствения си инстинктивен ум да изпъл­ни задачата и да възстанови нормалните функции на организма.

Има различни школи за умствено лечение, но всич­ки се базират на едни и същи закономерности и ние ще се спрем на една ясна картина на тази дейност.

Преди това нашият съвет е добре да проучите разгле­даните дотук форми — чрез мисловна сила, внушение и други, които дават обща представа за онова, от кое­то се нуждае лечителят,-за да може успешно да оз­дравява. Всеки може да вземе от всяка форма онова, което най-много му допада, и да го съчетае в свой соб­ствен метод. Това се определя от интуицията и опита на лечителя.

Умът на лечителя трябва да е в състояние убеди­телно да внуши на болния необходимото. Колкото по-успешно той „вижда“ в ума си условията, които иска да създаде за лечението на пациента, колкото по-ясно го „вижда“ умствено като вече излекуван, толкова по-успешен резултат ще постигне.

Вие сами трябва да извършите в себе си по-голяма­та част от процеса, затова отстранете всяко колебание и съмнение от своя ум и го накарайте да вижда жела­ното състояние като вече осъществено. Това е залог за сигурен успех при всяко положение на окултното ум­ствено лечение. Постоянствайте, докато добиете чувст­во на увереност и сила, която като вълна ще премине над вас.

Предаването на мисли не изисква особени усилия. Според нас главното затруднение е в умението ясно и точно да се създаде желаният мисловен образ, по кой­то да работите с болния. Веднъж изграден, мисълта лесно го предава — вие се съсредоточавате върху про­цеса на предаване на образа от вашия ум в този на болния. Фактически концентрацията, за която тъй мно­го и често се говори, е необходима само за да бъде из­градена ясна умствена картина на задачата на лечите­ля. Повтаряме, щом картината бъде изградена ясно и пълно, предаването й се осъществява чрез волята, чрез желанието ни да я предадем или, с други думи, само като мислим, че я предаваме, това се осъществява миг­новено.

Мислено виждате как представата излиза от ума ви и умът на болния я приема. По този начин умственият образ се задържа здраво, докато започне да действа.

Лечението всъщност се извършва по начина на ле­чение с внушение. Болният се отпуска удобно и осво­бождава мускулите, нервите и ума си от напрежението, доколкото му е възможно това. Лечителят седи край болния, също спокоен, без напрежение. Той наблюдава умственото си състояние и когато се убеди, че мисъл­та му, силата и, вибрациите й са на нужното ниво, при­стъпва към лечението, т. е. предава от своя ум в ума на болния умствения идеал на вече възстановеното здра­ве на пациента. При изграждането и предаването на картината може да си помогне с думи, нашепвани тихо. Важното е да видите ясно в ума си вашия болен вече напълно оздравял.

Допълнете по ваша преценка със съвети, разясне­ния, насърчаване на болния, за да влее и той своята умствена сила в изпълнението на задачата.

Лечението от разстояние се извършва по същата процедура, която току-що описахме, като лечителят си представя, че пациентът се намира пред него и го чув­ства като присъствие реално, или си представя как не­говата лечебна мисъл-форма излиза от ума му, преко­сява пространството, намира болния и се влива в него­вия ум. И тук лечителят може да си помогне с думи, като говори на болния, внушава му здраве и сила, из­праща му любовта си, защото наситената с обич мисъл е най-ефикасната помощ за оздравяване. Тя изпълва болния и прогонва нездравословното състояние най-бързо и най-резултатно.

Двамата може да се уговорят предварително за ча­са и подробностите на „изпращането и получаването“ на пратката „здраве“, но това не е задължително. По­вечето лечители осъществяват лечението от разстояние,, без да определят времето за него, а като подбират и използват най-благоприятния момент и условия за целта.

Ние смятаме, че не е необходимо повече да обясня­ваме тази форма на лечение. Овладейте добре предло­жените знания, всички обсъждани форми на лечение, за да извлечете най-ценното и най-подходящото за ва­шите способности и дарби.

В края на раздела за умственото (психическото) ле­чение ви предлагаме няколко думи за т. нар. метафи­зично лечение, често прилагано от религиозни общества и църквата. По същество то е умствено лечение, ма­кар че го определят като свръхестествено. Истинският процес при него се състои в контрол на по-висшето съз­нание над по-нисшето за естествено и нормално проти­чане на жизнените процеси на тялото.

Осъзнаването на по-високите полета на битието, на по-висшето естество на човека, на реалното съществу­ване на висшия разум, Бога, му помага да се издигне над страха и безпокойството, отрицателните емоции,, които са в основата на болестите. Щом се премахне причината, природата или Бог, или всичко, което раз­бираме като най-висша форма на съзнание във Вселе­ната, започва безпрепятствено да действа в човека и възстановява здравето и силите му.

Има метафизично лечение и себелечение. И в двата случая се ползват умствени форми и преди всичко вну­шението, за да се отстрани действието на негативните мисли и да се остави надзорът на здравето на по-вис­шето съзнание.

Искаме да се спрем на едно погрешно становище,, за да помогнем на онези, които го застъпват. Често хо­рата, достигнали високо духовно развитие (съзнание),, са склонни да пренебрегнат физическото тяло, както и всичко земно, материално. Те отдават всички свои си­ли на духа си, насочват мисли, чувства и постъпки един­ствено към по-високите полета на битието. Това е се­риозна грешка, тъй като тялото играе съществена роля в развитието на нашето „аз“. Пренебрегвайки го, ние вървим срещу закономерностите на човешкото разви­тие и живота. Човек е единна система от многобройни пластове, за хармоничното развитие на която е необхо­димо .всички те да се издигнат. Физическото тяло е храм на духа му, който трябва да се поддържа чист, светъл, здрав. Не го оставяйте в немара, хаос и тъмни­на — тогава той неминуемо ще ви дърпа надолу.

Онзи, който действително осъзнава това, има на разположение удивителна лечебна сила, която може да ползва за себе си или за другите. Тя е обща, единна, безкрайна и никой, никаква секта, религия, личност няма изключително право върху нея. Любовта и сила­та на божествения разум са общо достояние на всички, така както светлината на слънцето, въздухът и дъждът са обща благодат. Култове, секти, вярвания, школи,, водачи и т. н. се появяват и изчезват, за което история­та дава безброй свидетелства. Всичко следва пътя на раждането, развитието и смъртта, защото е подчинено-на закона на еволюцията. Разберем ли тази вечна ис­тина, тогава ще заживеем в мир. Но е съвсем безполезно насила да се предават психичните знания, до тях се достига само по пътя на свободния избор на волята.

Направихме това малко отклонение от темата, за да подчертаем, че за използването на духовните лечеб­ни сили е необходима духовна просвета. А на тези, кои­то искат да лекуват по такъв начин, казваме: „Навлез­те в тишината, останете сами, вгледайте се в себе си! Размишлявайте върху своето „аз“ в цялата му ком­плексна сложност. Когато се осъзнаете духовно, започ­нете да лекувате, като си служите с подходящи думи, за да предадете мисълта, отраснала в тишината на сърцата ви.“

Ние ви предлагаме един примерен мисловен апел за-здраве, ако не можете на първо време да изградите свой. И да са различни думите, същността на молбата (молитвата) е една и съща:

„О, Дух единен, без начало и без край, всезнаещ, вездесъщ, всесилен, в чийто океан на живота аз съм само капка, помогни ми да почувствам Твоето присъ­ствие и Твоята мощ! Помогни ми да осъзная по-пълно какво си Ти и какво съм аз в Тебе. Нека съзнанието за Твоята реалност и за моята реалност в Духа проникне в моето същество и слезе на всички полета на моя ум. Нека силата на Духа се прояви чрез моя ум и да про­никне в тялото ми (или в тялото на това същество, кое­то искам да излекувам), като ми донесе здраве, сила и живот и го направи по-добър храм на.Духа, по-съвър­шено оръдие за изява на единния живот, който тече през него.

Издигни това тяло от грубите трептения на по-нис­ките полета и го отведи към трептенията на духовния си УМ, чрез който Те познаваме. Дай на това тяло чрез ума, който го одухотворява, оня мир, сила и живот, които му се полагат според заслугите му.

Ти, Живот на всичко, проникни със своята същност в болното ми тяло (или тялото на болния — б. р.) и го ободри и укрепи! Искам това, о, Дух на всичко, по си­лата на рожденото ми „право, което си ми дал. Искам то от теб по силата на обаянието. Ти и вътрешното зна­ние, което си внедрил в мен.“

Вместо тези думи или като допълнение към тях мо­же да използвате някои от положителните внушения, утвърждавания или молитви на своята религия, вярва­не, общество, група. Никой няма монопол върху исти­ната. Не думите, които са преходни, а мисълта, истина­та са вечни.