Йога – Лечение чрез внушение

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използ­ва въздействието, което мисълта оказва върху ин­стинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и об­ратното, на. което всъщност се базира тази лечебна форма.

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много авторитетни учени. Психологът проф. Джеймс подчертава, че всяко усещане, чувство или представа има естествен стремеж към изява и въздействие. Това може да се изрази в смущение на сърдечния ритъм, неправилно кръвообращение, зачервяване, побледняване и т. н., но във всички случаи с участието на съзна­нието на човека.

Окултистът Камий Фламарион казва: „Мисълта, вълненията, безпокойството, при все че са душевни прояви, могат да въздействат не по-малко интензивно на телесното състояние, дори да предизвикат смърт.“

Друг учен — Моплей, се спира на душевното въл­нение и подчертава, че то може да подпомогне или обър­ка храносмилането посредством усилване или отслаб­ване на отделянето на сокове.

Самуел Бейкър: „Дълбоката скръб и .силното ядосване, продължителните тревоги са причина за ракови­те заболявания, в което съм се убедил в практика­та си.“

В този смисъл са твърденията на още ред учени, които по пътя на множество опити и анализи откриват несъмнена връзка между отрицателните емоции — зло­ба, страх, завист и други, и болестите. Те са в осно­вата на такива заболявания като парализи, жълтени­ца, ранно побеляване на косата, плешивост, нервни шо­кове, малокръвие, кожни обриви и много други. Даже при заразните болести е отбелязано голямото значе­ние на страха от тях. „Епидемиите според някои спе­циалисти се дължат преди всичко именно на ужаса от зараза.

Като отстраним възможното преувеличение от някои автори, все пак остава една голяма доза истина. Зато­ва всеки лечебен метод, чрез който бихме ограничили и премахнали страха, ще допринесе много за лечение­то на болния.

Принцип на лечението чрез внушение е: „Мисълта е действена, тя се материализира. Човек е такъв, ка­къвто се изгражда в мислите си!“ Пътят е ясен и до­стъпен, стига човек да го възприеме със съзнанието си. Тогава тялото ще възстанови лесно здравето си чрез умело подбрани внушения или самовнушения. Инстинк­тивният ум ги усвоява и претворява в действителност. Всички клетки, тъкани, системи, органи на тялото са подвластни на инстинктивния ум —. чрез внушение те могат да бъдат стимулирани към правилно функцио­ниране.

Практиката на лечение чрез внушение е доста по­пулярна. Много лекари си служат с т. нар. замаскира­но внушение, предписвайки някакво безобидно лекар­ство на болния. Убеждават го, че това средство или билка ще направи необходимото, повтарят го под раз­лични форми, докато умът на болния започне довер­чиво да очаква описаните резултати. Под каквато и форма да се осъществява, в основата си то си остава внушение и за да бъде по-успешно, трябва да се спаз­ват някои основни изисквания, като например специал­на постановка на гласа, известна психическа подготов­ка на болния за по-голяма възприемчивост, отпусна­то положение на тялото и други, на които ще се спрем по-нататък.

Да повторим принципа, заложен в основата на тази форма на лечение: „Човек е такъв, какъвто се изграж­да в мислите си“, и да пристъпим към практиката. За­дачата на лечителя е да възстанови чрез внушение нор­малните душевни условия за хората, които са си из­градили неправилна представа относно телесния си жи­вот, както и да създаде благоприятни обстоятелства за въздействието на ума върху ума на клетките и тъка­ните.

При лекуване чрез внушение мисълта на лечителя въздейства направо върху ума на болния, успоредно с думите, в които е облечено то. Словесното внушение е необходимо главно за да направи силно впечатление на ума на пациента и по такъв начин да го ангажира за действие в необходимата посока. А лекуващата ум­ствена сила се движи наред със словесното внушение, •> независимо от това дали лечителят го осъзнава, или не. И макар че между работата на лечителите с вну­шение съществуват значителни формални разлики, всич­ки те следват един и същ път, служат си с един и същ метод и в общи линии използват’ едни и същи слова.

Между лекуването чрез внушение и чрез хипноза няма никаква връзка. Има лечители, които съчетават двата метода,- но, уверяваме ви, от това няма полза. Хипнотизаторите са разбрали, че в състояние на хипно­за успяват да внушат здраве на болните, и това ги кара да. мислят, че тя е необходима предпоставка. Из­следванията обаче доказват, че внушенията са еднакво ефикасни и когато болният, е в напълно будно състоя­ние и ясно съзнание. Настояваме нашите читатели да разграничат представата за хипноза от тази за лече­ние чрез внушение, тъй като между тях реална връзка няма и съществуват много причини те да не бъдат смес­вани. Не препоръчваме както да прилагате хипноза при болните, така и да се подлагате на нея — тя създава дълготрайна канална връзка между хипнотизатор и хипнотизирай, една реална, макар и невидима зависи­мост между различните нива на техните индивидуал­ни „аз“.

Казахме, че за да се получат най-добри резулта­ти от лечението чрез внушение, болният трябва да ста­не максимално възприемчив за процеса, да бъде пси­хически и физически подготвен за него. За целта той трябва да заеме отпуснато, спокойно и удобно положе­ние, да успокои и изчисти ума си от грижи, вълнения и т. н. и да го постави в очаквателно, възприемащо по­ложение. Трябва да концентрира цялото си внимание в лечителя, защото успехът зависи главно от степента на съсредоточаване. За да подпомогне този процес, ле­чителят подхожда с тих, спокоен, предразполагащ глас, за да го убеди да отпусне мускулите си и да освобо­ди от напрежение нервната си система. Необходим е известен индивидуален подход според човека и особе­ностите на характера му. Говори му се само за това, което ще увеличи спокойствието на ума му, отбягват се всякакви противоречия, упорство, грубости.

Държанието и разговорите на лечителя трябва да са успокояващи и насърчаващи. Той трябва предва­рително да положи усилия, за да си изработи убеди­телен внушаващ глас, предизвикващ доверието на бол­ния.

Не искаме да кажем, че лечителят трябва да стане красноречив оратор с изискан и литературен запас от думи. Не, тонът му трябва да е убедителен, добър, съ­чувствен. Мисълта и желанието му да излекува бол­ния трябва да проникнат в интонацията така, че тези трептения да бъдат почувствани и възприети. Гласът му да е пълен със сила, която вибрира, извира от не­го и се предава на болния. Това не значи, че трябва силно да се крещи. Ето едно примерно упражнение, подходящо за случая.

Представяте си, че пред вас, прав или седнал, е бол­ният, когото ще лекувате чрез внушение. Подбирате подходящи думи, казвате му какво точно очаквате от лечението и внушавате енергично и уверено, че този резултат ще бъде постигнат. Важно е да намерите клю­човите думи — силни, вибриращи, които искате да се запечатат в ума на болния както по време на лече­нието, така и след него. Упражнявате се, докато усе­тите, че те са придобили решителност, напрегнатост, трептене, сила, реален смисъл. Вземете например ду­мата „силен“, която трябва често да се използва при лечението с внушение. Повторете я няколко пъти, като постепенно усилвате интензивността и важността й, до­като добре почувствате трепета и смисъла на думата с цялото си същество, докато тя стане обективност.

После се упражнявате с думата „добре“ по същия начин. Не повтаряйте като грамофонна плоча, а с чув­ство, за да проникне в съществото ви това, което каз­вате. 

След известно практикуване ще забележите, че си изработвате чувствителен трептящ тон, който придава на гласа ви звучност и вяра, които болният винаги чув­ства. И тъй, обработете гласа си с усърдие, .нека бъде „лекуващ“.

Друга страна на външния образ на лечителя е да си изработи авторитетен, внушителен поглед, не втренчен като на змия, омагьосваща жертвата си, а непоколе­бим, мощен. Пак се налага предварително упражня­ване — гледайте съсредоточено и с внимание. Така ско­ро ще оформите подходящия поглед и повече няма да имате грижа за него. Целта на израза на очите е да задържи вниманието на болния и да съсредоточи мис­лите му, да създаде доверие както в лечителя, така и в самия себе си. Обикновено болният е овладян от не­сигурност, колебание, недоверие. Ако лечението се про­вежда, без той да е повярвал в силата на своя ум и мисли, ще работи против лечителя, вместо да му съдей­ства.

Не мислете, че това е театралничене. Спомнете си как сте се чувствали, когато лекарите подхождат към вас със загриженост,-внимание в погледа, топлота и увереност в гласа. Тази форма на лечение, този „теа­тър“ е половината от успеха.

Още няколко думи за поведението на лечителя, след което ще преминем към същността на лечебния метод. Важно и за двамата е лечителят да вижда ясно цел­та и да съдейства за достигането й, да се чувства, че е взел присърце здравето и благополучието на болния. Да гони целта, без да се разсейва и да прахосва свои­те усилия и жизнената сила — праната, за несъществе­ни неща.

Важен момент е лечителят да се концентрира в ра­ботата си. Невниманието и резсеяността намаляват успеха. Не само че внушенията не оказват желаното въздействие, но и болният инстинктивно чувства, че не­що не е в ред, че не получава правилните вибрации. Използвайте добре ума си, дръжте го съсредоточен в работата!

Лечителят трябва да има доверие сам в себе си, ако му липсва — да си го създаде чрез самовнушение и утвърждаване, защото, ако той не си вярва, как болният ще му повярва? След като се убедите, че сте така под­готвен, започнете лечението чрез внушение.

Много удобен е разтегателен стол или кушетка, на която болният свободно и удобно да се отпусне, да разхлаби напрежението в мускулите си. Използвате вну­шението: „Сега се отпуснете съвсем удобно и спокой­но, спокойно, спокойно… спокойно и удобно …“ и т. н. Така болният се отпуска не само физически, но и ду­шевно. Лечителят седи отстрани до болния на ниско столче или пък стои прав до или зад него. Продължа­вате: „Сега се настанете съвсем удобно!“

Едно от правилата е, че внушенията увеличават си­лата си при повтаряне. Постоянното им повтаряне ги закрепва здраво в ума на болния, ето защо лечителят повтаря и повтаря ключовата дума на внушението, са­мо че не монотонно, а раздвижено — в нов ред и с нова интонация. Всяко ново съчетание и изречение да съдър­жа главното внушение. Втълпяването е като атакува­не на крепост. Тя трябва да бъде нападната от всички страни. При всяко повторение, макар с различни думи, ключовата дума трябва да звучи с мощна вибрация.

Обстановката трябва да осигурява тишина и спокой­ствие. Постарайте се да изключите външните шумове, спуснете завесите на прозорците, за да не влиза ярка светлина. Изобщо в стаята да е създадена възможност на болния да се отпусне, съсредоточи и абстрахира от външния свят. Това изискване има голямо психично значение, повечето хора трудно се релаксират при шум, движения и други отвличащи вниманието неща.

Преди да пристъпи към терапията, лечителят тряб­ва да е оформил в себе си ясна програма на внуше­нията: вид, последователност, образност, идеи. Запо­знавате предварително пациента с основното от плана. В неговия ум трябва точно да се изгради образът на желаното състояние — на вече постигнато здраве. Ми­сълта се материализира в действия и щом като умът на болния отблизо следва образа в течение на лечението, той сам несъзнателно ще подтиква тялото да го осъ­ществи.

Нека повторим, че лекуват не думите, а мисълта, облечена в тях. Няма никаква магия в словата на ле­чителя. И степента на успеха се обуславя от размера, в който болният е възприел внушената му мисъл. За­това енергията и силата на съсредоточаването в мисъл­та на лечителя, предавана от него с думи или по друг начин, например телепатично, трябва да са достатъч­но мощни.

Отново напомняме, употребявайте само утвържда­ващи, позитивни думи и мисли. Отвеждайте ума на болния от състоянието, в което е, към желаното, към здравето. Така ще изградите идеал в ума му, към кой­то той ще се стреми и съзнателно, и несъзнателно. Много е важно да не правите отрицателни внушения, защото, повтаряйки думите и образа на това, което искате да премахнете, вие в действителност го утвърждавате, насочвате ума по обратния на здравето път.

Лечението чрез внушение е общо и локално. Ще приведем пример по-подробно за общото. Не се старай­те да научите думите на внушенията наизуст, напротив, разнообразявайте, прилагайте свои изрази — важен е смисълът на казаното. Като го кажете със свои думи и вариации, ще се убедите, че вече сте навлезли в същ­ността на лечението, че напълно сте го усвоили.

„Вие сте спокоен, чувствате се удобно, тялото ви си почива. Всички мускули са отпуснати, нервите — спокойни и си почиват. Вие сте спокоен. Тялото ви от гла­вата до петите е отпуснато, спокойно и си почива. Спокоен сте. Умът ви също е спокоен. Позволете на мои­те лечебни внушения да проникнат дълбоко, дълбоко в подсъзнанието ви, за да създадат здраве и сила за вас. Като семе, посято в плодородна почва, те ще по­кълнат, израснат и дадат обилен плод от здраве и си­ла за вас.

Ще започна, като укрепя стомаха и храносмилател­ната вн система, защото те ви дават храната, която ще ви обнови и даде нова сила. Ще накарам стомаха ви да смели подходящо количество храна, да я асимилира и превърне в здрави елементи, които ще бъдат разне­сени до всички части на тялото ви, за да изградят и укрепят клетките, органите и всичко останало. Вие се нуждаете от качествена храна и аз ще накарам хра­носмилателните ви органи да я приготвят и да ви я дадат.

Стомахът ви е силен, силен, силен и способен, го­тов е да върши добра работа за вас, да смила храна­та, необходима за вашето правилно хранене. Той за­почва още днес, още сега да проявява своята сила та­ка, че да смила храната правилно и правилно да ви храни. Вие трябва да получавате здрава храна, за да сте здрав, затова започваме със стомаха. Вашият сто­мах е силен и готов да започне работата си. Вие ще почувствате прилив на сила в стомаха, още сега я чув­ствате. С всеки следващ ден стомахът ви ще укрепва и ще върши работата си по-добре.

Стомахът и храносмилателните ви органи започват да вършат работата си правилно и да изпращат здра­ва храна на всички части на тялото. Точно сега се нуждаете .от това, това ви е необходимо. Аз мога да изпратя импулси на тези уморени органи, ще им дам нова сила и здраве и вие веднага ще го почувствате, ще почувствате подобрението. Сега запомнете: хранене, хранене, хранене . . . Именно това се стремим да постиг­нем с вас и ще го осъществим точно сега, още в само­то начало. Вие ще ми съдействате, като се постараете да поддържате светли и щастливи, радостни мисли през цялото време, през цялото време… Светлите радостни мисли ще прогонят болестното състояние, ще прогонят болестта. Радостните, хубави мисли ще доведат до решително подобрение в умственото и физиче­ското ви състояние. Светли,. радостни, щастливи мис­ли — запомнете добре тия думи и често си ги повта­ряйте.

Сега ще изравним кръвообращението ви. След храненето то е най-важното. Вие още сега ще започнете да се радвате на правилно, редовно кръвообращение в цялото тяло. Кръвта ще се движи свободно и леко от главата до петите. Тя ще се връща към сърцето ви^ка–то донася отпадъците и вредните вещества от муску­лите и органите, и те ще бъдат редовно окиелявани от дробовете, изхвърляни от тялото и заменяни с нови ка­чествени вещества в кръвта. Сега дишайте дълбоко ня­колко пъти и изгорете отпадъчните и болестните веще­ства, които кръвта връща, за да бъдат обезвредени и изхвърлени от тялото. Пречистването ще става редов­но. Практикувайте дълбоко дишане при всеки удобен момент и мислете, че вдишвате здраве и сила, а издишвате старите болестни състояния. Това ви е много по­требно — правилно кръвообращение, във всички части на тялото, подкрепено от правилно дълбоко дишане.

Всеки ден се освобождавайте от отпадъчните веще­ства, като пиете редовно необходимото количество во­да. Дръжте до себе си винаги прясна вода и пийте по глътка-две и си казвайте: „Пия тази вода, за да пре­чистя тялото си и да възстановя нормалното си здра­ве.“ Много е важно, не забравяйте водата. И расте­нието се нуждае от вода, за да расте здраво и силно.

Редовното пиене на нужното количество вода ще накара червата ви да се пречистват нормално и редов­но всеки ден, да отстраняват всекидневно отровите. Червата ви още от утре сутрин започват да се движат естествено и леко. Вие си създавате навик редовно да изпразвате всеки ден червата от отпадъците. Съдей­ствайте им, като поддържате мисълта си върху факта, че червата ви се движат естествено и редовно се про­чистват.

Поставихме началото на тази полезна работа, вие ще я продължите. Всеки ден тялото ви ще получава качествена храна благодарение на по-доброто ви хра­носмилане. С всеки ден всяка част на тялото ви укреп­ва, здравето непрекъснато се подобрява. Кръвообраще­нието ви е по-добро, нормализира се и укрепва общото ви състояние. Дишате свободно и пълно и така увели­чавате силите си и пречиствате кръвта си. Отпадъците се отстраняват, като поглъщате достатъчно течности. Червата ви работят нормално, кръвта редовно се пре­чиства. Вие сте бодър, здрав, радостен, силен сте, си­лен, силен, цялото ви тяло е по-силно — от главата до петите. Всеки орган, всяка клетка работят правилно, целият организъм функционира правилно. Здрав сте, силен, жизнерадостен сте.“

След общото лечение се правят специфични, локал­ни внушения според необходимостта. Ако има болки, внушавате, че те изчезват, прогонвате ги и нормалното самочувствие е възвърнато.

Независимо от заболяването горното лечение води и до общо укрепване, подобряване на състоянието на болния. То възстановява и утвърждава нормалните усло­вия на функциониране на храносмилателната, кръвоснабдителната и отделителната система на организма, останалото идва като естествена последица.

Не-пропускайте да внушите на болния потребност­та от умерено и достатъчно количество движение — спорт, гимнастика, туризъм, плуване — с една дума, такива, каквито са достъпни за него. С тази добавена накрая истина от кодекса на здравето болният узнава законите, на които се подчинява то. Внушенията ви ще се окажат от огромна полза за човека. Опитайте се да му помогнете по този начин да се освободи от вредни­те навици. Затвърдете тези идеи в собствения си ум така, че мислите ви и внушенията ви да се затвърдят и у него и да осигурят здравето и силите му в бъдеще.

Стана ясно, че погрешното хранене и запекът са главните препятствия към възстановяване на здравето и трябва още в началото да бъдат преодолени незави­симо от болестта. Колкото и да изглежда странно, и при женските гинекологични болести този начин дава много добри резултати. След общото лечение направе­те внушение например за редовна, правилна менструа­ция, която, съчетана със стандартната вече дейност на червата, води до възстановяване на нормалния ритъм във физиологичния процес. Кажете на болната да из­чака с доверие времето на редовния мензис и в ума си да определи предварително датата за него. От практи­ката се знае, че цикличността се възстановява за около месец.

Не е нужно да влизаме в подробности за лечението на други заболявания, принципът е един и същ. Ние ви даваме ключа, а вие го нагаждайте към конкретния случай.